donderdag 29 december 2022

Afscheidsdienst mevrouw Jans van Eck-van Os

Locatie: 
 Protestantse kerk Cothen
Tijdstip: 
 11:00 uur

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

 

Orde van de dienst bij de uitvaart van
Jannigje Maria van Eck – van Os
Jans

 Langbroek, 30 mei 1936               Doorn, 23 december 2022

Protestantse Gemeente Cothen
Donderdag 29 december 2022
Voorganger: Ds. Henk Steinvoort
Ouderling van dienst: Adrie Berkhout
Organisten: Johan en Tineke van Doorn
Koster: Dik van de Pavert
Livestream: Hans Nieuwhoff

ORGELMUZIEK
Bewerkingen van J. Pachelbel en J.G. Walther van het thema ‘Ach blijf met uw genade’ (Gezang 423 Liedboek voor de Kerken 1973)

Bij het binnenkomen van de voorganger en de ouderling van dienst
gaan we staan.

Daarna zingen we:

Lied 769 : 1, 2, 5 en 6 – Eens, als de bazuinen klinken

We gaan zitten

WOORD VAN WELKOM

BEMOEDIGING EN GROET

V      Onze hulp is in de naam van de Heer,
        die hemel en aarde gemaakt heeft,
        die trouw houdt tot in eeuwigheid
        en niet laat varen het werk van zijn handen.

V      Genade zij u en vrede van God onze Vader
        en van de Heer Jezus Christus,
        die één zijn met de heilige Geest.
        Amen.

AANSTEKEN VAN  KAARSEN
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Evangelische Liedbundel Lied 262
Uw woord is een lamp voor mijn voet

GEBED

Lied 23b : 1, 2 en 5 – De Heer is mijn herder

                   
WOORDEN VAN HERINNERING
namens de kinderen

GEDICHT
Een droom over leven en dood

Lied 513 – God heeft het eerste woord
                    
WOORDEN VAN HERINNERING
namens de kleinkinderen

Jaap Reesema zingt ‘Grijs’

LEZING UIT DE BIJBEL
Psalm 119 : 105 – 112 (NBV21)

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
106 Ik zweer mij te houden aan uw rechtvaardige voorschriften
en ik zal mijn eed gestand doen.

107 Ik ben zo diep vernederd,
houd mij in leven, HEER, zoals U hebt beloofd.
108 Aanvaard, HEER, de lof uit mijn mond
en onderwijs mij in uw voorschriften.

109 Mijn leven is voortdurend in gevaar,
maar uw wet vergeet ik niet.
110 Zondaars hebben voor mij een net gespannen,
maar ik wijk niet af van uw regels.

111 Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit,
ze zijn de vreugde van mijn hart.
112 Met hart en ziel ben ik bereid
uw wetten uit te voeren,
eeuwig, tot het einde toe.

UITLEG EN VERKONDIGING

Lied 919 – Gij die alle sterren houdt

GEBED

WOORDEN VAN UITGELEIDE
We gaan staan

Lied 634 – U zij de glorie

Jans wordt uitgedragen onder het spelen
 van de muziek van ‘U zij de glorie’

We vertrekken naar de begraafplaats van de Protestantse Gemeente, waar de dienst wordt voortgezet

OP DE BEGRAAFPLAATS

WOORDEN VAN AFSCHEID

GRAFLEGGING – STILTE

ONZE VADER

DANKWOORD NAMENS DE FAMILIE

ZENDING EN ZEGEN
 

terug