zondag 5 juni 2022 om 10:00

Pinksterdienst (bij mooi weer openluchtviering)
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort
Organist: Johan en Tineke van Doorn

Collecte: Zuid-Afrika
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

VOORBEREIDING

Orgelspel

Voordat de dienst begint, zingen we:

Lied 672 : 1, 3, 7 – Kom laat ons deze dag

Lied 675 – Geest van hierboven

Taizé liederenboek ‘Adem in ons’ 130
Kom tot ons, o heil’ge Geest
Eerste keer zanggroep,
daarna de tweede keer door allen

Welkom

We gaan staan

Lied 683 : 1, 4 – ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest

Stilte

Bemoediging en groet
V         Onze hulp is in de naam van de Heer,
A         die hemel en aarde gemaakt heeft,
V         die trouw houdt tot in eeuwigheid
A         en niet laat varen het werk van zijn handen.
V         Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze vader,
en van Christus Jezus, onze Heer,
door de kracht van de heilige Geest.
A         Amen

We gaan zitten

Aansteken van de kaarsen
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

We luisteren naar een lied van Meester Richard: ‘Ik moet weggaan’

Drempel- en Kyriegebed

Glorialied: psalm 68 : 7 – God zij geprezen met ontzag

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen

We luisteren naar ‘Het is Pinksterfeest’

Eerste Lezing: Ruth 2

Zingend geloven 4/60 – De boeren werden nieuw geboren
Tekst: Okke jager, op de melodie van Lied 850
Zanggroep verzen 1 en 4, allen verzen 5 en 6

1 De boeren werden nieuw geboren,
zij groeiden door het vergezicht.
Zij zagen hoe de zon het koren
kwam dopen met een hand-vol licht.

4 Ruth uit de schaduw opgedoken,
stond eensklaps in het felle licht,
- een hert dat water heeft geroken,
de kop verlangend opgericht.

5 En voet voor voet is zij het juichen
der maaiers achterna gegaan,
om zwijgend naar de grond te buigen
als zaad dat sterft om op te staan.

6 zij boog, zij had geen andere rechten
dan wat haar toeviel van het lot,
maar ’t was als baanden Boaz’ knechten
voor haar een pad naar Israëls God.

Tweede lezing: Handelingen 2 : 1-4, 14-16, 29-33, 41-42

Lied 682 – Dit is het wonder: de kracht van de Geest
Zanggroep vers 1, allen vers 2

Uitleg en verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Jij, mijn adem 148 – Dit is de dag, dit is het uur
Op de melodie van Lied 360
Zanggroep: vers 1, allen: verzen 2, 3 en 7


                   
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed
Voorbeden
steeds eindigend: “Zo bidden wij U samen, want wij geloven:”
Zingen: God, U bent liefde, bron van het leven.
Stil gebed en Onzevader

Mededelingen

Collecten
Ondertussen luisteren we naar:
We luisteren naar ‘Wij zullen gaan’

ZENDING EN ZEGEN

Lied 425 – Vervuld van uw zegen

Zending en zegen
A        Amen

ORGELSPEL
 

terug