Donderdag 1 apr 2021  om 19:30 uur
Voorganger: Ds. H.J. Steinvoort
Witte Donderdag, dienst van Schrift en Tafel

Collecte: Voedselbank (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Witte Donderdag, 1 april 2021

Voorganger                             Ds. Henk Steinvoort
Ouderling                                Maas Merkens
Diaken                                    Gea van Eck
Lector                                      Hemmy Donker
Organisten                              Johan en Tineke van Doorn
Zangers                                   Adrie Berkhout en Wilma Koetsier
Bediener live stream               Martina Merkens
Koster                                     Gea Merkens                        

Orgelspel

Woord van Welkom

Stilte

Bemoediging en groet

God zij ons genadig en zegene ons
Hij doe zijn aangezicht over ons lichten
Wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus
In Hem is ons heil, ons leven en onze opstanding.
Amen.

Aansteken van de kaarsen bij het Woord
 Jezus zegt:
‘Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.’

Toelichting bij de liturgische bloemschikking

Gebed
Heer onze God,
U geeft uw licht, uw woord, aan wie maar wil.
U geeft uw koninkrijk aan arme en zondige mensen,
en daarom geloven wij
dat u ook voor ons genadig zult zijn.
Stuur ons niet weg van hier met lege handen,
maar maak ons vol van Jezus Christus,
aan uw tafel waarin wij delen in zijn leven,
in uw woord van trouw,
uw levend licht voor deze wereld
dat kan zorgen voor een nieuw perspectief.
            Amen

Zingen: Psalm 67 : 1 – God zij ons gunstig en genadig

Thoralezing: Exodus 12 : 1 – 17

Lied 605 : 1 – De toekomst is al gaande

De voorbereiding voor het Paasfeest : Marcus 14 : 12-16

Lied 605 : 2 – De toekomst is al gaande

Bittere kruiden : Marcus 14 : 17 – 21

Lied 605 : 4 – De toekomst is al gaande

Overdenking

Lied 605 : 5 – De toekomst houdt ons gaande

Aankondiging van de collecte

De Tafel wordt in gereedheid gebracht.

Wij vieren in deze gemeente ‘open avondmaal’: iedereen die zich aangesproken weet door de Heer van de kerk is ook welkom aan zijn tafel.

Aan tafel : Marcus 14 : 22 – 26

Lied 568a – Ubi caritas

Tafelgebed
Deze avond
die zo anders is dan alle andere,
danken wij U, onze God,
omdat wij in U bestaan, zoals wij zijn.
U kent ons gezicht, en ons verhaal,
ziet naar ons om in ons slavenhuis,
gebonden en gevangen als wij zijn,
door zoveel in dit leven.
U heeft uw volk bevrijd uit de duisternis
door de handen van Mozes.
U gaf ons Jezus Messias,
die ons bevrijdt uit onze duisternis.

Deze avond,
die zo anders is dan alle andere,
danken wij U voor Jezus, uw Zoon,
die oog had voor wie aangewezen zijn op zijn liefde,
die ons daarin voorging, en tot troost en inspiratie is.
Die leefde als een weg van bevrijding en hoop,
bron van leven voor vandaag en morgen.
       
Daarom, met engelen en aartsengelen,
met heiligen en martelaren,
mensen die U gehoorzaam zijn gebleven,
door goede machten trouw omgeven,
loven en verheerlijken wij
uw naam vol licht en glorie
en prijzen wij U en zingen

Lied 405: 3 en 4  – Heilig, heilig, heilig!

Vervolg tafelgebed

Gezegend is onze broeder Jezus,
die met ons de weg gaat
van het lijden in onze wereld
en die zich laat kennen
in het breken van het brood,

Eeuwige God, maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met Hem en elkaar
als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig.

Zo delen wij vanavond brood en wijn,
en roept Jezus ons bij onze naam
om te delen in zijn liefde
om te leven in zijn licht.
Zo verkondigen wij de dood en opstanding
van onze Heer, totdat Hij komt:
Maranatha!

Zend uw Geest in ons midden
en vernieuw ons tot mensen naar uw beeld
om uw aarde te maken tot een wereld van vrede.
Zo bidden wij samen:
  
Onze Vader

Vredesgroet
V         Dat de vrede van Jezus Christus,
onze meest nabije naaste,
werkelijkheid wordt in ons en in deze gemeenschap
van oefenen in breken,
delen en doen de gerechtigheid van God.
            De vrede van Christus met u allen!
            Wensen wij elkaar de vrede van Christus

Gemeenschap van brood en wijn

V         Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods, dat wegneemt de zonder van de wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
geef ons Uw vrede.

Komt nu, want alle dingen zijn gereed.
           
Ontvang dit brood,
            gebroken, gedeeld, gegeven,
            brood uit de hemel.

            Ontvang deze beker,
            Wijn van het Koninkrijk.

Tijdens het ontvangen van het brood en de wijn is er muziek

Dankgebed
U danken wij, Eeuwige God,
omdat U ons voedt
met hoop en moed.

Blijf ons nabij,
ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen,
zelfs niet in de dood.
Geef ons uw vrede.
            Amen

Psalm 67 : 3 – De aarde heeft de vrucht gegeven

Opstaan van de tafel, de nacht in: Marcus 14 : 26 -31

Doven van de kaarsen

Lied 571 : 1, 2 en 3 – In stille nacht houdt hij de wacht

Slotgebed

Blijf bij ons, Heer, wanneer de nacht zal komen
nu wordt het stil en donker om ons heen.
Blijf bij ons, als ons alles wordt ontnomen.
Heer, laat uw kerk, uw schepping niet alleen.

Blijf ons nabij, als ons zal overkomen
de bange nacht vol twijfel, angst en nood.
Blijf, als beproeving strijdt met onze dromen.
Blijf, ook al dreigt de strenge, bittere dood.

We sluiten de dienst niet af en gaan in stilte uiteen.             


 

terug