zondag 16 oktober 2022 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. J. Robbers
Organist: Dik Boelee

Collecte: Indonesië
(klik hier voor uitleg collectes)

VOORBEREIDING

welkom  door de dienstdoende ouderling of gastheer/-vrouw

                    (gemeente gaat staan)

zingen: psalm 130: 1 en 2

stilte

groet
V. De Heer is met u.
A. OOK MET U IS DE HEER.

bemoediging en drempelgebed

V. Onze hulp in de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.

Zingen: psalm 130: 3

Aansteken Paaskaars
‘Jezus Christus is het licht der wereld,
licht dat geen duisternis kan doven’ 
(door een kind of één van de ambtsdragers)

                                                  (gemeente gaat zitten)

kyrië en gloria

V.    Laat ons de Heer aanroepen
        voor de nood van de wereld
        en Zijn Naam prijzen,
        want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.

V.    …..
       
zingen: psalm 142: 1, 3, 4, 5 en 6

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel
V.

lezing Oude Testament: Genesis 32:23-32

zingen: psalm 121: 1, 2, 3 en 4

lezing Nieuwe Testament:
                                   Lucas 18: 1-8

zingen:  lied 339a

uitleg en verkondiging

orgelspel als muzikaal meditatief moment

zingen: lied 361: 2, 4, 6 en 7

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden

stil gebed
Bidden wij onze stille of persoonlijke gebeden.

Onze Vader
V.    Bidden wij tezamen het gebed des Heren
A.           ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT;
               UW NAAM WORDE GEHEILIGD;
               UW KONINKRIJK KOME;
               UW WIL GESCHIEDE GELIJK IN DE HEMEL
                              ALZO OOK OP AARDE;
               GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
               EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK
               OOK WIJ VERGEVEN ONZE               SCHULDENAREN;
               EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
                              MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE;
               WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
               EN DE KRACHT
               EN DE HEERLIJKHEID,
               IN EEUWIGHEID.
               AMEN.

mededelingen (ouderling van dienst)

inzameling der gaven
              
zingen:  lied  418  (staande)

zegen
A.       Amen (gezongen)


 

terug