zondag 27 november 2022 om 10:00

Doopdienst (Eerste Advent) na afloop van de dienst koffiedrinken
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort
Organist: Henk Kroese

Collecte: Kwetsbare kinderen in Colombia
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Zondag 27 november 2022
Eerste zondag van Advent
Ad te levavi
(‘Tot U heb ik opgeheven’)


Dienst van de Protestantse Gemeente Cothen
waarin wordt gedoopt
Lotte Vera Polman

voorganger: Ds. Henk Steinvoort
ouderling: Adrie Berkhout
collectant: Annelies de Graaf
organist: Henk Kroese
verteller: Lieke Vermeer
koster: Greet van Dijk
live stream: Arjan Tanis
LCD scherm: Piet HoekstraOrgelspel

VOORBEREIDING

Welkom

Stilte
We gaan staan

Aanvangslied:
Opwekking Lied 488 – De kracht van Uw liefde

Heer ik kom tot U.
Neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

Refrein:           Houd mij vast, laat Uw liefde stromen!
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

Heer, kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien, en Uw liefde voelen diep in mij.
En Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan,
en elke dag mag leven, door de kracht van uw liefde.

Refrein (2x)

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde. (2x)

Bemoediging en groet
V         Onze hulp is in de naam van de Heer,
G         die hemel en aarde gemaakt heeft,
V         die trouw houdt tot in eeuwigheid
G         en niet laat varen het werk van zijn handen.
V         Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze vader, en van Christus Jezus, onze Heer, die één zijn met de heilige Geest.
G         Amen
We gaan zitten

Aansteken van de kaarsen bij het Woord
            Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Aansteken van de eerste Adventskaars

Stapellied: Een groene krans, vier kaarsen

 

Refrein:

Een groene krans,
vier kaarsen,
want Kerstmis
komt in zicht.

Het wordt steeds minder donker,
dus zie je
steeds meer licht.1 De eerste kaars
mag branden;
veel licht
geeft dat nog niet.

Maar donker
is het niet meer,
er is hoop
in het verschiet.
Afgesloten met het refrein

Drempelgebed
DOOP

Inleiding met de kinderen

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 32 : 10 - 11

We luisteren naar het kinderlied: De kleine adelaars
Tekst: G. Brokerhof-van der Waa, muziek: G. van Amstel

Voorlezing: Myrthe Koning, Vliegen als een arend

Evangelisch Liedbundel lied 280 – Kind wij dragen je op handen

Onder dit lied wordt Lotte binnengebracht
           
           

 
2 Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.
Refrein
3 Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering,
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin.
Refrein

4 Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist.
Refrein

Presentatie van de dopeling
Voorganger:
            Jullie hebben te kennen gegeven graag te willen dat jullie dochter gedoopt wordt. Met welke naam zal zij gedoopt worden?
Robert en Inge Polman – van der Steen:
            Lotte Vera Polman
Voorganger:
            Moge haar naam geschreven staan in de palm van Gods hand.

Lied 354 : 1, 2 - Jouw leven staat aan het begin

Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja,
van ondergang en gloria.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Doopgebed
We gaan staan

Geloofsbelijdenis: Lied 344 – Wij geloven één voor één
           
2 Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
3 Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

allen gaan zitten; ouders blijven staan

Doop en handoplegging

Geloften: vragen aan de ouders
allen gaan staan

Verwelkoming: vraag aan de gemeente
allen gaan zitten; ouders blijven staanAansteken en aanbieden van de doopkaars,
overhandiging van een Bijbels vertelboek

Lied: Het raadsel van ons leven (uit: Zingen in zonlicht, F. Oosterwijk, melodie: Lied 246 b - Der Mond ist aufgegangen)
 
Het raadsel van ons leven
hebt Gij ons opgegeven
vanaf de moederschoot.
Wat ons mag overkomen,
wat wij ook mogen dromen:
het is te diep, het is te groot.
Het raadsel van ons leven
staat in uw hand geschreven
als spoor in onze tijd.
Behoed ons voor het kwade,
leid ons in uw genade
in ’t weten van uw eeuwigheid.

De kinderen kunnen de kerk verlaten naar het kerkhuisje

DIENST VAN HET WOORD

Evangelielezing: Lucas 8 : 22 -25

Lied 434 : 1, 2 en 3 – Daar komt een schip, geladen
           
2 Hoe 't schip het water kliefde!
Het bergt een kostbare last;
het zeil, dat is de liefde,
de heilige Geest de mast.
3 Het anker valt ter rede,
nu is het schip aan land.
Het woord is vlees geworden,
Gods Zoon reikt ons de hand.


Overweging

Muzikaal meditatief moment

Lied 352 : 1, 2, 6 en 7 – Jezus, meester aller dingen

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen
Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds eindigend met:
Voorganger:    “Zo bidden wij U samen, want wij geloven:”
Allen: 
 
 
Onzevader

Slotlied: Lied 440 : 1 en 2 – Ga, stillen in den lande

tijdens het zingen van het slotlied komen de kinderen terug uit het kerkhuisje

ZENDING EN ZEGEN

Zending

Zegen
Amen

Orgelspel


 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Concert in Cothen

zo 05 mrt 2023 om 13:00

Concert in Cothen

zo 16 apr 2023 om 13:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 18 december 2022 tot en met 29 januari 2023.
 

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.