Uit de pastorie

Terugblik
We kunnen terugkijken op een periode waarin stap voor stap de corona maatregelen werden afgeschaft. Daardoor kon de gezinsdienst van 27 maart weer zonder enige beperking worden bijgewoond door wie dat maar wilde. We waren dankbaar met de goede opkomst op die zondag, zondag Laetare (dat ‘verheugt u’ betekent). We mochten Hans Nieuwhoff als nieuwe kerkrentmeester verwelkomen. Maas Merkens werd opnieuw, voor een periode van in beginsel vier jaar, herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Hij blijft ook voorzitter van de kerkenraad en van het moderamen. Dat laatste woord staat voor het ‘dagelijks bestuur’ van onze gemeente en bestaat uit in totaal vier kerkenraadsleden: Maas als voorzitter, Piet Hoekstra als ouderling met de taak van scriba en Andreas Reigersman als ouderling-kerkrentmeester; als predikant maak ook ik deel uit van het moderamen. Met ons vieren bereiden we kerkenraadsvergaderingen voor en voeren we besluiten van de kerkenraad uit; verder nemen we tussen twee kerkenraadsvergaderingen in besluiten, indien een aangelegenheid niet kan wachten tot de eerstvolgende kerkenraadsvergadering.

Op 27 maart mochten we ook het eerste van een serie van 4 antependia in gebruik nemen. Dat zijn liturgische kleden die over de tafel hangen die voor in de kerk staat. Voor iedere tijd van het kerkelijk jaar is er een andere kleur: paars voor de veertigdagentijd en de tijd van Advent, wit voor Pasen en Kerstmis, rood voor Pinksteren, andere feestdagen en de bevestiging van ambtsdragers en groen voor de overige zondagen ‘door het jaar’. De kleden zijn aangeschaft met het geld dat we als schenking mochten ontvangen. De enige voorwaarde erbij was dat er van het geld iets blijvends zou worden gekocht, waar we als gemeente jarenlang plezier van hebben. De gever is blij dat het geld is gebruikt voor deze kleden. En wij mogen in die blijdschap delen. De kleden zijn gemaakt door Anne-Marie van der Wilt, die niet alleen beeldend kunstenaar maar ook theoloog is. Zij baseerde zich daarbij op ideeën van een commissie van gemeenteleden, bestaande uit Adrie Berkhout, Elly van Doornik en Henny de With. Ook ik mocht meedoen aan het overleg. We zijn blij met het resultaat. Met Pasen kunt u zien hoe mooi het witte kleed is geworden.

Na afloop van de dienst op 27 maart was er een gemeenteberaad. Alle gemeenteleden waren ervoor uitgenodigd. Om ervoor te zorgen dat er een goede afspiegeling van de gemeente aanwezig was, ontving een aantal leden, vooral wat jongere leden, ook een persoonlijke uitnodiging. Er was een goede opkomst. Na een korte inleiding door Piet Hoekstra gingen we voor gesprek uiteen in verschillende groepen, soms van dezelfde generatie / levensfase. De uitkomsten van de verschillende gesprekken worden door de kerkenraad geïnventariseerd en meegenomen in een nieuw concept voor het beleidsplan van onze gemeente voor de komende jaren. Binnenkort hoort u er ongetwijfeld verder over.

Vooruitblik
De Stille Week en Pasen staan voor de deur. Op maandag 11 en woensdag 13 april is er een avondgebed in onze kerk, dat telkens begint om 21:30 uur. Op dinsdag 12 april is er om 19:30 uur in de RK Johannes de Doper kerk in Wijk bij Duurstede een uitvoering van ‘The Passion of Christ’. Ook dit jaar komt het verhaal van het leven van Jezus en van zijn laatste dagen in de stad Jeruzalem, zo’n 2000 jaar geleden, weer tot leven. De delen van het verhaal worden afgewisseld met hedendaagse populaire liederen, voornamelijk in het Nederlands, die gezongen worden door het koor van Face tot Face onder leiding van Tom van Ginkel. Ik zal de lezing van een aantal delen van het verhaal voor mijn rekening nemen.

Witte Donderdag 14 april, Goede Vrijdag 15 april en Stille Zaterdag 16 april vormen tezamen de Drie Dagen van Pasen. De vieringen op die dagen vormen met elkaar een eenheid; ze zijn eigenlijk één dienst. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag begint de viering om 19:30 uur, op Stille Zaterdag om 21:30 uur, omdat het dan de Paaswake is. Op Witte Donderdag zullen we matzes en wijn delen. In de Paaswake gedenken we onze doop en delen we brood en wijn. 
Op Witte Donderdag en in de dienst op Eerste Paasdag op zondag hoopt de zanggroep haar medewerking te verlenen. We zijn blij dat ook dat weer mogelijk is. Wat hebben we die medewerking de afgelopen twee jaar gemist!

Feest: vlaggetjes voor slingers gevraagd
Bij een feest horen slingers. We gaan die met een aantal vrijwilligers maken. Maar dat is alleen mogelijk als u bij Adrie Berkhout of bij de pastorie aan het kerkplein, Dorpsstraat 22 voldoende vlaggetjes inlevert of andere delen die kunnen worden samengevoegd tot een slinger. Op ieder vlaggetje dat wordt ingeleverd mag jouw/uw naam of die van een familielid, vriend of bekende worden geschreven. Opdat we het feest van Pasen en van de doop niet vieren als anonieme mensen, maar als mensen die gekend zijn door God en gekend kunnen worden door hun medemensen.

Tot slot
Onlangs las ik ergens onderstaand gedicht. Het is geschreven door Muus Jacobse. Die naam was het pseudoniem voor Professor K.H. Heeroma, die niet alleen een geleerde maar ook een dichter was. Als dichter koos hij voor een dienend dichterschap. Te grote diepzinnigheid probeerde hij te vermijden. Hij handhaafde traditionele woorden en begrippen, maar wilde ze opnieuw bezielen.
Het onderstaand gedicht is een voorbeeld van een goed verstaanbaar gedicht.
Het komt uit de bundel ‘Het huisgezin’.
In vier kwatrijnen — verzen van vier regels — beschrijft het gedicht de opstanding van Jezus Christus, gevolgd door de ervaringen en ontmoetingen van de vrouwen bij het graf, de Emmaüsgangers en de discipelen. Het geeft uiting aan wat Pasen ten diepste betekent: de duisternis is gevlucht, verdwenen, het graf is leeg.

Kwatrijnen op de Paasdag, Muus Jacobse

De morgenschemer werd een bliksemslag.
Licht wentelde de steen waar Hij lag.
De duisternissen vlogen in beschaming.
Het graf was leeg als op de eerste dag.

 
Vrouwen die rouwende het haar ontbonden,
De steen bewenend die Zijn voeten wondde,
Herkenden met een sidderende kus
De nieuwe aarde waar Zijn voeten stonden.

Mannen die wandelden van stad naar vlek
Vonden een Derde in hun tweegesprek,
Maar toen zij wilden dat Hij in zou keren
Ontweek Hij zegenend hun gastvertrek.
Door dichte deuren is Hij ingekomen.
Hij heeft de schrik der ogen weggenomen,
Want etende van honingraat en vis,
Werd Hij tot geur van luchten, glans van stromen.

Ik wens u gezegende Paasdagen toe.

Met hartelijke groet,
Ds. Henk Steinvoort
 
terug

Agenda

Zondagsdienst

zo 22 mei 2022 om 10:00

40-dagentijd kalender

 

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes  van 10 april tot en met 22 mei 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.