Uit de pastorie

Dit kerkblad verschijnt halverwege de veertigdagentijd, tussen zondag Oculi (‘ogen’) en zondag Laetare (‘zich verheugen’) . Die namen zijn ontleend aan de woorden die oorspronkelijk in de Kerk werden gezongen of gezegd aan het begin van de mis op de desbetreffende zondag. Op zondag Oculi zijn die woorden ontleend aan Psalm 25 vers 15: “Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer”, op de zondag erna aan Jesaja 66 vers 10: “Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen”.
In sommige kerken verschiet het paars van de veertigdagentijd op zondag Laetare voor een dag  naar rose. Want door het paars van de lijdenstijd, de tijd van het vasten en het zich onthouden, schijnt dan de witte kleur van het feest van Pasen.
In deze veertigdagentijd ontvangt u allen, als het goed is, iedere morgen per e-mail een nieuw blad van onze veertigdagenkalender. Indien u niet over e-mail beschikt, ontvangt u de bladen telkens gebundeld voor een paar dagen achteraf. Staat u nog niet op de verzendlijst, maar wilt u ook graag de veertigdagenkalender ontvangen, laat dit dan s.v.p. weten aan renny@steinvoort.eu voor wat betreft de editie per e-mail of aan Adrie Berkhout per telefoon (06-5343 8978) voor wat betreft de papieren editie achteraf.

Kerkdiensten
We zijn blij dat we iedere zondag de kerkdiensten via YouTube kunnen uitzenden op internet, zodat iedereen die dat wil de dienst kan meemaken, ook al worden de diensten zelf nog steeds gehouden zonder aanwezigheid van ‘gewone kerkgangers’.
Weliswaar heeft de landelijke Protestantse Kerk geadviseerd dat de coronamaatregelen nog iets verder zouden kunnen worden versoepeld, zodat ook anderen dan degenen die een functie hebben in de dienst (tot een maximum van 30 personen) de dienst zouden kunnen bijwonen. Maar we hebben als (moderamen van de) kerkenraad besloten daar geen gebruik van te maken omdat het advies niet aansluit bij de zorgelijke berichten van het RIVM. Bovendien loopt op dit moment het aantal besmettingen in onze burgerlijke gemeente Wijk bij Duurstede op. Daarbij komt dat het advies van de PKN niet aansluit bij de versoepelingen die het kabinet toelaat: die betreffen één-op-één contacten en niet de groepsgrootte. Wij mogen allemaal nog steeds maar één bezoeker per dag ontvangen en buiten maar met twee personen samen zijn. Daarom vinden wij het onverantwoord om nu onze kerkdiensten op te schalen. Zodra de omstandigheden dat toelaten, zullen we overgaan tot het (misschien langzamerhand) toelaten van (steeds) meer kerkgangers.
Maar wat mis ik, en eigenlijk iedereen die ik spreek, de gezamenlijkheid. Het is natuurlijk fantastisch dat we hebben kunnen investeren in goede randvoorwaarden om in elk geval onze kerkdiensten online door te kunnen laten gaan, maar de ongedwongen ontmoeting wordt gemist. Daardoor zijn het schrale tijden. De reserves beginnen op te raken. Mensen zijn het moe en zijn het zat. We leven toe naar Pasen. We hopen en bidden dat het licht van Pasen het licht is dat schijnt aan het einde van de corona-tunnel. Maar laten we vooral moed houden ook als we het na Pasen nog even moeten volhouden op de manier zoals het nu al weer sinds december gaat.

Terugblik
De dienst op 24 januari jl. ter afsluiting van de week van gebed voor eenheid van christenen was ook nog op een andere manier ‘schraal’. Wat een oecumenische viering had moeten zijn, samen met broeders en zusters van de RK kerk in Cothen, werd een zuiver protestantse dienst, omdat het parochiebestuur het pastoraal team van de RK kerk in Cothen had verboden mee te doen aan de dienst. Ik was daar nogal teleurgesteld over, en de kerkenraad met mij. Als u gedachten of ideeën hebt om de oecumene in Cothen een nieuwe impuls te geven, dan verneem ik dat graag. Want bidden voor eenheid van christenen zonder zelf een stap in de richting van de ander te zetten, lijkt mij niet de bedoeling te zijn.

Vooruitblik
Op zondag 28 maart is het Palmpasen. Dan begint de Stille Week, waarin we met elkaar het feest van Pasen op de zondag erna steeds dichter naderen. We gaan dan van dag tot dag gezamenlijk op pad, met op iedere avond een viering die ook via de live stream op YouTube wordt uitgezonden. Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond zijn er telkens om 21:30 uur Avondgebeden. Op Witte Donderdag zal de dienst van Schrift & Tafel om 19:30 uur beginnen. Hetzelfde aanvangstijdstip geldt voor de dienst op Goede Vrijdag. De Paaswake begint om 21:30 uur; ook dan hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
De kans lijkt redelijk groot dat ook bij deze vieringen in de Stille Week geen ‘gewone’ kerkgangers aanwezig mogen zijn, naast degenen die in de diensten een functie hebben. Toch hebben we gemeend dat het goed is om zowel op Witte Donderdag als tijdens de Paaswake het avondmaal te vieren. Dat is dan weer voor het eerst, na een lange tijd van onthouding ten gevolge van de corona maatregelen.
We willen graag weer brood en wijn met elkaar delen, omdat we verbonden zijn met Christus. Hij is het die ons uitnodigt. Met het avondmaal vieren we dat we ook verbonden zijn met elkaar. In Jezus. Die band, dat verbond, mag ons sterken in deze tijd. Als mens, als geloofsgemeenschap, als gemeente van Christus. Brood en wijn, het zijn tekens van de liefde van Jezus, en iedereen die de liefde van Jezus zoekt, is ook deze keren welkom om te delen. Jezus nodigt ons van harte uit. Ieder die van deze uitnodiging gebruik wil maken en het avondmaal -op afstand- mee wil vieren, kan zich daarvoor opgeven bij Adrie Berkhout, per e-mail: berkhout.adrie@gmail.com, per telefoon: 06 – 5343 8978. We zorgen er dan voor dat brood en wijn kort voor het begin van de dienst bij u wordt bezorgd. Mogelijk kunt u met een of meer andere gemeenteleden afspreken om met elkaar bij een van u thuis tijdens de live stream het avondmaal te vieren, afhankelijk van het aantal bezoekers dat op de desbetreffende dagen is toegelaten met inachtneming van de dan geldende overheidsmaatregelen. Laten wij op deze manier samen delen in Gods gaven.

Dopen en bevestiging van ambtsdragers
In de kerkenraad hebben we afgesproken de (her)bevestiging van ambtsdragers met maximaal zes maanden uit te stellen tot een zondag dat er weer ‘gewone’ kerkgangers de dienst bij kunnen wonen. Datzelfde geldt ook voor de bediening van de doop. We hopen dat dit in elk geval mogelijk zal zijn op 11 juli, de zondag waarop ook onze traditionele gemeentemaaltijd staat gepland.
Oorspronkelijk werden nieuwe leden van de Kerk gedoopt tijdens de Paaswake. De veertigdagentijd tot Pasen werd dan gebruikt om de (toekomstige) nieuwe leden van de Kerk in te wijden in het christelijk geloof. Van een aantal kanten heeft mij het verzoek van gemeenteleden bereikt om iets meer te weten te komen van het christelijk geloof. Ik ben daarom op zoek gegaan naar een boekje aan de hand waarvan de geïnteresseerden samen met mij kunnen verkennen hoe je zou kunnen geloven. Daarbij ben ik op het spoor gekomen van een boekje van Maarten Wisse met de titel ‘Zo zou je kunnen geloven’. Daarin beschrijft Wisse eerst vier soorten van christendom; daarbij onderscheidt hij traditioneel christendom, gemoderniseerd christendom, evangelicaal christendom en buitenkerkelijk christendom. Vervolgens gaat hij op zoek naar een kader voor de bespreking van de vraag hoe je zou kunnen geloven. In korte hoofdstukken bespreekt hij daarna  die vraag vanuit vijf verschillende gezichtspunten: 1. Bekering tot gerechtigheid, 2. Geloof en doop, 3. Kerk als gemeenschap, 4. Van doop naar avondmaal en 5. Je geloof doorgeven aan kinderen. Het boekje is vlot geschreven, in eenvoudig te begrijpen zinnen.
Ik zou het fijn vinden om met een groepje geïnteresseerden het boekje van Wisse te lezen in de periode tussen Pasen en juni. Aan de hand van de laatste vijf hoofdstukken kunnen we dan samen kijken waar het boekje ieder van ons brengt. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden, telefonisch op nummer 0343 – 561363 of per e-mail op henk.steinvoort@steinvoort.eu

Tot slot
Het ziet er naar uit dat de omstandigheden nog een tijdje schraal blijven. Als de berichten kloppen, zullen wij als het even kan elkaar uiterlijk rondom de zomer weer kunnen ontmoeten. We zien er reikhalzend naar uit. Van harte wens ik u goede moed en zegenkracht voor deze dagen. Dat het verhaal van Pasen ons maar zal dragen.
Indien u in pastorale zin een beroep wilt doen op een van de ouderlingen of op mij, schroom dan niet om dat te laten weten. Onze namen en telefoonnummers treft u aan op deze pagina.

Ik wens u het allerbeste toe voor de komende tijd.
Ds. Henk Steinvoort    

 

terug