Uit de pastorie

De donkere dagen voor Kerstmis. Het is grauw buiten, en mistig om ons heen. Letterlijk en figuurlijk. We weten niet wat we kunnen verwachten. De wereld lijkt bezet te zijn door angstwekkende machten die dood en verderf zaaien. Denk maar aan de inval in Oekraïne en de bouw van voetbalstadiums in Qatar. En door machten die tegenstanders monddood proberen te maken. Kijk maar naar de politieke situatie in de Verenigde Staten. Een angstsysteem lijkt de wereld gevangen te houden. Het belemmert het zich op de toekomst, en zorgt ervoor dat de echte problemen niet worden aangepakt: de klimaatcrisis, de energiecrisis, de honger en armoede in de wereld, en ga zo maar door.
In het verhaal van de Bijbel wordt in een door angstwekkende machten bezette wereld een kind geboren. Hij die wel ‘zoon van David’ wordt genoemd. Redder, bevrijder. Niet door mensen bedacht en gemaakt, maar aangewezen door een verlichtende ster in een pikdonkere nacht. Een ster die door zijn eigen mensen niet wordt opgemerkt, maar gezien wordt door mensen op zoek naar licht. Teken van een andere koning. Teken van een andere, bevrijde wereld. Een Koning der Joden die gaat laten zien dat het anders kan.
Dat kan de bezettende macht niet hebben. Herodes, de koning van de bestaande orde is in paniek. Hij ziet zijn macht bedreigd door een kind dat nog weleens een tegenkoning zou kunnen worden. Jozef en Maria moeten uitwijken naar Egypte om te ontkomen aan de grote kindermoord. De angstkoning krijgt weerwoord van een kind. En hij doet er alles aan om dat weerwoord te elimineren. Maar die zoon van David is niet klein te krijgen. Zelfs door de dood niet. De bestaande machten krijgen hem niet te pakken. Liefde en hoop zijn sterker dan angst en dood, zoveel wordt duidelijk. Het systeem van angst gaat het niet redden. Zo zou je de evangeliën met de goede boodschap van Jezus Christus kort kunnen samenvatten.
Die verlichtende ster aan de gitzwarte hemel gaat ook ons voor. Op onze levensweg. Om ons uit onze angst te tillen en ons te voeden met hoop en goede moed. Het daagt al in het Oosten. Zien we het?
Dat is, waar het om gaat. In deze tijd van Advent, met Pasen en daarna. Dat we die ster blijven volgen. En daarna het kind naar wie de ster ons verwijst. Het kind dat is geboren als Gods Zoon, die ons voorgaat op de weg van het leven, dwars door de duisternis van de dood. Laten we zo moed houden, en vertrouwen. In de toekomst die voor ons ligt.

Terugblik
Op 6 november noemden we in de gedachtenisdienst de namen van degenen die in het jaar ervoor in onze gemeente waren gestorven. Ook herdachten we degenen die niet met name werden genoemd, maar die voortleven in onze herinnering en in ons hart.
De gedachtenis van de overledenen werd afgesloten met een gedicht van Sytze de Vries, uit zijn bundel ‘Jij, mijn adem’, nummer 191:
Die ons in ’t hart geschreven staan,
en onze dagen deelden
maar in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?

Nooit wordt de droefheid bodemloos:
God houdt zijn handen open
en heel ons leven, doods en broos,
draagt hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in Gods trouw geborgen.

De naam, waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft hun naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten.
Totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten.

Op 13 november hielden we de jaarlijkse dankdienst voor gewas en arbeid. ‘Dankbaarheid’ was het centrale thema van de dienst. Voorafgaand aan de lezingen had ik een kort gesprek met de aanwezigen over een dankgebed dat mijn moeder altijd bad na afloop van de maaltijd. Veel van de aanwezigen konden zich de tekst ervan ook herinneren. Ik beloofde die tekst op te nemen in het Kerkvenster. Bij deze:

O Heer wij danken U van harte,
voor nooddruft en voor overvloed,
Waar menig mens eet ‘t brood der smarte,
hebt Gij ons mild en wèl gevoed.
Doch geef, dat onze ziele niet
aan dit vergank’lijk leven kleev’;
Maar alles doet, wat Gij gebiedt,
en eind’lijk eeuwig bij u leev’!
Amen

Het gebed is afkomstig uit ‘Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik’, dat – voor zover ik kan nagaan -  voor het eerst verscheen in 1774.
In dat boek vond ik ook nog een bijpassend gebed voor de aanvang van de maaltijd:

O Vader! die al 't leven voedt,
Kroon onze tafel met uw' zegen,
En spijs en drenk ons met dit goed,
Van uwe milde hand verkregen.
Leer ons voor overdaad ons wachten;
Dat w' ons gedragen als 't behoort;
Doe ons het hemelse betrachten;
Sterk onze zielen door uw woord.
Amen.

Misschien herkent u ook de tekst hiervan en bewaart u er goede herinneringen aan. Dan verneem ik dat bij gelegenheid graag van u.

Kerstlichtjeswandeling
Op 17 december 2022 is er de kerstlichtjeswandeling. Net als de vorige keer, in 2019, werd de wandeling voorbereid door de projectgroep “Samen Kerst” van de beide kerken (RK en Protestant) in Cothen. Ten opzichte van de vorige keer is de route net andersom: start tussen 18:00 en 19:30 uur op het RK Kerkplein aan de Kerkweg 7. Daarna via een goed aangegeven route naar onze protestantse kerk, met onderweg een beleving van het eeuwenoude kerstverhaal in een aantal scènes die worden gespeeld door vrijwilligers. Op het eindpunt is er gelegenheid tot ontmoeting en samenzang, met medewerking van muziekvereniging “Excelsior”. De kinderen van de beide basisscholen in Cothen hebben voor deze gelegenheid een aantal kerstliedjes ingestudeerd. De projectgroep bedankt alle vrijwilligers en goede gevers die dit jaar de kerstlichtjeswandelling weer mogelijk hebben gemaakt.

Vooruitblik
De laatste maand van het kalenderjaar is altijd een drukke maand, ook voor degenen die actief zijn in de kerk. De kerstlichtjeswandeling komt dit jaar in plaats van het kinderkerstfeest, mede omdat zich geen vrijwilligers hebben aangemeld om de voorbereiding van een kinderkerstfeest ter hand te nemen.

Op kerstavond zal de kerstnachtdienst om 21:30 uur beginnen. Op kerstmorgen begint de dienst zoals gebruikelijk om 10:00 uur. Aan de dienst op kerstmorgen zullen naast onze vaste organisten ook enkele andere musici hun medewerking verlenen.
Op oudejaarsavond zal er een avondgebed zijn, om met elkaar het oude jaar uit te luiden en God te danken voor het goede dat we hebben mogen ontvangen. De volgende morgen, op zondag 1 januari 2023, is er voorafgaand aan de dienst de gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar.

Tot slot
Er zijn op dit moment een aantal gemeenteleden die ernstig ziek zijn of die anderszins te maken hebben met groot verdriet. Het Kerkvenster is niet de geëigende plek om hun namen algemeen bekend te maken. Bovendien geven een aantal van hen er de voorkeur aan om anoniem te blijven. Laten we hen gedenken in onze gebeden en hun voor zover mogelijk nabij zijn. Opdat ze zich gedragen weten door onze drie-enige God en zich omgeven voelen door het medeleven en de steun van onze gemeente.

In het Liedboek staat onder nummer 848 een mooi lied van de dominicaan Henk Jongerius. Het lied lijkt te zijn geschreven voor de vragende, zoekende mens. Het verwijst naar grote, fundamentele levensvragen die ieder weldenkend mens zich wel eens stelt: waar kom ik vandaan? Waar leef ik naar toe? Wat is de zin van mijn bestaan?  Al uit het eerste vers blijkt dat op dit soort vragen niet een duidelijk, afdoend antwoord is te geven. Het antwoord ligt verhuld in Gods geheim. Daar mogen we naar op zoek gaan, ons hele leven lang. En als we het spoor bijster raken, rest ons niets dan een gebed om bemoediging en om ons open te blijven stellen voor de Geest die doven horen doet.

Ik sluit deze bijdrage af met de tekst van het lied. Ter bemoediging van u allen. In deze donkere tijd. Opdat u er kracht aan mag ontlenen.

Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
   
Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Mede namens mijn vrouw Renny wens ik u allen een goede voortzetting van de tijd van Advent, gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. En natuurlijk het allerbeste voor 2023. Moge de Heer u nabij zijn.

Ds. Henk Steinvoort
 
terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Concert in Cothen

zo 05 mrt 2023 om 13:00

Concert in Cothen

zo 16 apr 2023 om 13:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 18 december 2022 tot en met 29 januari 2023.
 

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.