Uit de pastorie

Nog maar een maand geleden leverde ik mijn bijdrage voor het vorige kerkblad in. Toen scheen de zon volop. Afgelopen tijd was er vaak weer een grauwe lucht te zien. Toen is er veel regen gevallen. Grote overstromingen in Limburg en in de landen om ons heen waren er het gevolg van. Mogelijk arriveren de watermassa’s daarna bij ons in de buurt. Dat kan een spectaculair gezicht opleveren. Maar we leven mee met de mensen die van die watermassa’s grote schade van ondervinden of erdoor zelfs geconfronteerd worden met het verlies van een geliefde.
Het weer lijkt onzekerder te worden. Onverwachte natte en koude perioden in de zomer en onverwachte droge en warme perioden in de winter. Zou de natuur minder  rekening gaan houden met het jaargetijde? En op dit moment worden de vakantiebestemmingen ook steeds onzekerder, omdat landen of delen ervan meer en meer rood kleuren door de toename van het aantal corona besmettingen. Daardoor moeten geplande vakanties soms worden geannuleerd. Een hard gelag voor degenen die na meer dan een jaar gedwongen afzondering door corona gehoopt hadden elders op vakantie te kunnen gaan. Voor jongeren komt daar nog bij dat zij vaak nog maar een keer zijn gevaccineerd, zodat ze nog geen optimale bescherming tegen het virus hebben. Het moeten omgaan met dit soort onzekerheden maakt ons leven moeilijker. Daardoor wordt ook het belang van het naar elkaar omzien belangrijker. Daarvoor zijn we met elkaar kerk, hier in Cothen. Met als uitgangspunt de ‘zekerheid van het geloof’, zoals beschreven in de Bijbel.

Terugblik
Het is nog niet zo eenvoudig om uit te leggen wat die ‘zekerheid van het geloof’ precies inhoudt. Voor de een kan dat anders zijn dan voor de ander. Dat blijkt al uit de titel van het boekje van Maarten Wisse: ‘Zo zou je kunnen geloven’. Een aantal hoofdstukken uit dat boekje bespraken we in een gespreksgroep als voorbereiding op de open lucht dienst van zondag 11 juli. In die dienst werden vier kinderen gedoopt, legden twee doopleden belijdenis van hun geloof af en werden drie ambtsdragers (her)bevestigd. Het weer werkte mee om er een mooie dienst buiten van te maken, waarin werd gezongen, gebeden en verteld over verhalen uit de Bijbel.
Over Noach en zijn grote boot (een ‘ark’) waarin hij van alle dieren op aarde een mannetje en een vrouwtje meenam; zo zorgde hij ervoor dat Gods schepping ook na de grote overstroming van de zondvloed in stand bleef.
En we hoorden over het verhaal waarin Jezus over het water wandelt en zijn leerling Petrus oproept om lopend over het water naar hem toe te komen; dat verhaal nodigt ook ons uit er vertrouwen in te hebben dat God altijd dichtbij is. Want dat is zijn Naam: ‘Ik ben’, ‘ik zal er zijn’. Misschien is dat wel de kern van de ‘zekerheid van het geloof’.
Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken die heeft meegeholpen om er op 11 juli een feestelijke dienst van te maken. Zo konden we op een goede manier het afgelopen seizoen afsluiten, zonder al te veel last te hebben van de corona maatregelen. Dank ook aan u allen om met elkaar erop toe te zien dat de regel werd nageleefd om anderhalve meter afstand te houden van niet-gezinsleden. Dat is redelijk goed gelukt, ook tijdens het gezellig samenzijn na afloop van de dienst die werd opgeluisterd door de muziek van Moustache.

Foto’s van deze feestelijke openlucht dienst vindt u op de besloten ledenpagina van deze website
Heeft u nog geen inlog, dan kunt u er één aanvragen via Ellen van Cooten.

Vooruitblik kerkdiensten
De komende periode komt het kerkelijk werk tot een zekere rust. Die periode duurt tot de startzondag op 12 september. Maar gelukkig kunnen de zondagse erediensten doorgaan. Ik hoop uw voorganger te zijn op zondag 29 augustus. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen met betrekking tot de bestrijding van het corona virus, kunnen er tijdens de diensten beperkingen gelden voor wat betreft het zingen. Het ziet ernaar uit dat aanmelding voor het bijwonen van een kerkdienst voorlopig nodig blijft in verband met de anderhalve meter maatregel. Maar niet altijd is het aantal beschikbare plaatsen al gereserveerd, zodat u op zondagmorgen altijd kunt komen kijken of er nog een plaatsje voor u vrij is wanneer u zich niet hebt aangemeld.

Nieuwe samenstelling van de kerkenraad
We zijn blij dat Andreas Reigersman bereid was toe te treden tot de kerkenraad en bevestigd kon worden tot ouderling kerkrentmeester. Voorts zijn we dankbaar dat Lenie Schouten en Piet Hoekstra nog een tijd deel kunnen uitmaken van de kerkenraad. Lenie is herbevestigd voor een termijn die eindigt in januari 2023. Maar zij hoopt dat ze al eerder haar stokje van diaken kan overdragen aan een opvolg(st)er. Piet Hoekstra is voor een nieuwe periode die eindigt in januari 2025 als scriba herbevestigd in het ambt van ouderling. Als zodanig is hij, zeker administratief gezien, de spil van onze gemeente.

Hopelijk melden zich gemeenteleden aan bij de scriba die bereid zijn om als ambtsdrager toe te treden tot het college van diakenen of het college van kerkrentmeesters. Het is goed dat de bestuurlijke taken van die colleges gedragen worden door meer dan een persoon en dat Lenie de mogelijkheid krijgt om haar taak als diaken over te dragen aan een opvolg(st)er. Voor vragen over wat het inhoudt om diaken of ouderling-kerkrentmeester zijn, weet u Gea van Eck en Lenie respectievelijk Andreas wel te vinden. We prijzen ons gelukkig met de vele vrijwilligers die zich op wat voor manier inzetten voor onze gemeente. Daardoor worden de taken van de kerkenraad en van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters aanzienlijk verlicht.

Beleid voor de komende jaren
De kerkenraad gaat zich buigen over een nieuw beleidsplan, omdat het huidige beleidsplan van onze gemeente dateert van najaar 2016. Het wordt langzamerhand  tijd voor een nieuw beleidsplan. Het spreekt vanzelf dat de kerkenraad graag kennis neemt van uw ideeën over het kerk zijn in de komende jaren, zo van 2021 tot 2025. Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan zal de kerkenraad ook zeker rekening houden met de visienota ‘Van U is de toekomst’ van onze landelijke kerk. Die visienota geeft focus en biedt perspectief voor het kerk zijn in de huidige Nederlandse context. In ons beleidsplan zullen we inzichtelijk maken in welke richting onze protestantse gemeente zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Voor uw ideeën of suggesties houden we ons aanbevolen.

Het komende seizoen
Zelf ben ik bezig om wat ideeën te ontwikkelen voor het onderling gesprek tussen gemeenteleden. De mensen die deel uitmaakten van de gespreksgroep ter voorbereiding van de kerkdienst van 11 juli vertelden mij dat die bijeenkomst ‘naar meer deden smaken’. Het zou mooi en goed zijn wanneer wat meer gemeenteleden bij dit soort gespreksgroepen betrokken kunnen raken. Daar is zeker ook ruimte voor.

Op dit moment denk ik aan de volgende mogelijkheden:
  1. Een aantal bijeenkomsten op een geschikte door-de-weekse avond om samen  ‘op weg naar de preek’ te gaan. We zullen daarin met elkaar de Bijbeltekst lezen die op de zondag erna centraal zal staan tijdens de kerkdienst en de preek. We doen dat  onder meer door een aantal vertalingen van de desbetreffende Bijbeltekst (zoals uit de Herziene Statenvertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling, de Willibrord vertaling en een eigen ‘werkvertaling’ van mijn hand) naast elkaar te leggen. Daarbij kunnen we ontdekken hoezeer een Bijbelvertaling je op het ‘goede been’ of het ‘verkeerde been’ kan zetten om te bepalen wat de tekst eigenlijk wil zeggen. Samen denken we dan ook na over liederen uit het liedboek of uit andere liedbundels die goed bij de gekozen tekst kunnen passen, en bespreken we waar we in de dienst dankbaar voor zijn of voor kunnen bidden.
    Aanmelding is mogelijk voor een of meer van deze bijeenkomsten. U kunt dus ook eerst een keertje komen kijken hoe het er in zo’n bijeenkomst aan toegaat.
  2. Een gespreksgroep naar aanleiding van een bepaald boek, onderwerp of thema. Die gespreksgroep kan een keer of drie bijeenkomen, gemiddeld zo’n een keer per maand. Het is prettig als dezelfde personen zo veel mogelijk deelnemen aan elk van die bijeenkomsten, om zo ook elkaar beter te leren kennen . Dat maakt het gemakkelijker om ervaringen met betrekking tot het boek, het onderwerp of het thema te delen. Ik houd me aanbevolen voor suggesties van u.
  3. De derde mogelijkheid is het opstarten van een Alpha cursus, om met elkaar op zoek te gaan naar de zin van het leven. Tijdens circa tien gezellige bijeenkomsten ontdekken we wat het christelijk geloof inhoudt. Er zal alle ruimte zijn om het gesprek aan te gaan en om vragen en ideeën te delen. Samen ontdekken we altijd iets nieuws. Zie  https://alpha-cursus.nl/.
Vlak voor de inlevering van deze bijdrage voor het kerkblad, las ik in de uitgave van Petrus van de PKN een enthousiast verhaal van een deelnemer aan een Alpha cursus. U kunt de reactie vinden via deze link. Van harte ter lezing aanbevolen.
Alpha cursussen waren oorspronkelijk gericht op jongeren, maar inmiddels is er ook een Alpha cursus voor Senioren, mensen vanaf 65 jaar, ontwikkeld. Omdat het gaat om een cursus, die overigens niets kost, is het de bedoeling dat de deelnemers zo veel mogelijk aanwezig zijn bij de bijeenkomsten.

Graag verneem ik van u, indien u aan een of meer van de bovenstaande activiteiten wilt deelnemen. Samen kunnen we dan kijken welke avond(en) het meest geschikt is/zijn om bijeen te komen, en zo nodig op zoek gaan naar andere belangstellenden die ook mee zouden willen doen.

Vakantie
De schoolvakanties zijn inmiddels begonnen. Een tijd om zo mogelijk tot rust te komen, thuis of elders. De een probeert zo ver mogelijk van huis weg te gaan; een ander blijft het liefst thuis of is aan huis gebonden, door de corona beperkingen of door de eigen gezondheid of die van gezins- of familieleden. Ik wens ieder een goede tijd toe, om weer kracht op te doen voor het nieuwe seizoen. En laten we proberen ook in de vakantieperiode naar elkaar om te zien, in het bijzonder naar degenen die niet naar elders (kunnen) gaan.
Zelf zal ik vrij hebben van woensdag 28 juli tot en met zondag 22 augustus. In die periode word ik achtereenvolgens waargenomen door mijn collega’s Ds. A. Rijken-Hoevens uit Overlangbroek en Ds. J. Offringa uit Wijk bij Duurstede. Adrie Berkhout weet hoe zij kunnen worden bereikt. Aarzel niet om met Adrie contact op te nemen indien dat nodig is.

Tot slot
Tijdens de feestelijke dienst van 11 juli beleden we met elkaar ons geloof. Dat deden we met een geloofsbelijdenis opgesteld door de Duitse lutherse theologe Dorothee Sölle (1929-2003). Ik sluit er graag deze bijdrage aan het kerkblad mee af.

Wij geloven in God,
die op deze aarde vele namen heeft,
die voor ons niet te omvatten is,
niet te begrijpen is,
naar wie wij steeds weer op zoek zijn,
die wij echter in dit leven nooit helemaal zullen bezitten,
die macht heeft over de hele kosmos en over alle dingen op aarde,
die in leed, armoede en oorlog schijnbaar niet ingrijpt,
die ons evenwel een weg naar gerechtigheid en naar vrede heeft laten zien:
zijn zoon Jezus Christus.

Wij geloven in Jezus Christus,
die de mensen uit hun traditionele levensritme wakker schudde,
die zich het lot van minderheden aantrok,
die streed voor gerechtigheid,
die een leven van liefde leidde,
die door zijn dood onmiskenbaar de andere weg dan die van haat en geweld  opende.

Wij geloven in de onbegrijpelijke, revolutionaire goddelijke Geest, die Jezus Christus in deze wereld gebracht heeft.
Wij geloven in alle mensen, die in deze Geest tot het uiterste gaan.
Wij geloven dat deze Geest een opdracht voor ons is om in volle verantwoordelijkheid consequent overeenkomstig hem te leven.
Wij geloven, dat deze Geest ons met elkaar verbindt.
Wij geloven, dat deze Geest niet veroordeeld is om te mislukken,dat deze Geest de enige weg is in een nieuwe wereld van gerechtigheid en van vrede.

Ik wens u het allerbeste toe voor de komende periode.
Ga met God en Hij zal met u zijn.

Met vriendelijke groet,
Ds Henk Steinvoort 

 
terug

Agenda

Zondagsdienst

08 aug 2021 om 10:00

Zondagsdienst

15 aug 2021 om 10:00

Zondagsdienst

22 aug 2021 om 10:00

Zondagsdienst

29 aug 2021 om 10:00

55+ groep

03 sep 2021 om 10:00

Zondagsdienst

05 sep 2021 om 10:00

Startzondag, ziekenzondag

12 sep 2021 om 10:00

Concert in Cothen

21 nov 2021 om 13:00

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes van 25 juli tot en met 12 september 2021.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.