Uit de pastorie

De maandag aan het begin van de week waarin dit Kerkblad verschijnt, wordt wel ‘Blue Monday’ genoemd. ‘Blauwe Maandag’, letterlijk vertaald. Maar in dit geval moet je dat woordje ‘blue’ niet letterlijk nemen, omdat het is afgeleid van ‘feeling blue’, ‘je somber voelen’. ‘Blue Monday’ is de naam voor de derde maandag in januari die geldt als de meest deprimerende dag van het jaar. Een maandag die je somber stemt, waarop je je afvraagt hoe het verder moet. De feestdagen zijn voorbij, en de volgende laten nog lang op zich wachten. Het is winter, en de dagen willen nog niet echt langer worden. Het kabinet Rutte III is gevallen en het debat in de Tweede Kamer hoe het nu verder moet met de verantwoordelijkheid voor de corona maatregelen moet nog worden gevoerd. De bestorming van het Capitool in Washington ligt achter ons en men is bezig die plek om te bouwen tot een fort waar op woensdag de installatie van de nieuwe president plaatsvindt. Wat zal de toekomst brengen? 
Ook hier in Cothen vragen we ons allemaal dat af. De lock down is verlengd tot en met 9 februari. De ‘Britse’ variant van het coronavirus lijkt op te rukken in Nederland. Misschien komt er een avondklok. Het wordt steeds lastiger om het vol te houden. Want we zijn moe van het thuis werken, of thuis zitten. En de kinderen willen eigenlijk graag weer naar school. Om maar te zwijgen over de ondernemers die hard getroffen worden in hun portemonnee, ondanks de financiële steun die de overheid biedt.
En onze kerkdiensten worden ook steeds meer ‘uitgekleed’. Na de kerkgangers zijn nu ook het zingen van psalmen en andere liederen daaruit verbannen. Allemaal voor de goede zaak, om toename van de corona besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. Maar door al die beperkingen wordt het leven er niet gemakkelijker op. En zeker niet vrolijker.
Voorafgaand aan de laatstgehouden kerkenraadsvergadering, op 11 januari, per Zoom, hadden we, zoals gebruikelijk, een inspiratiemoment. Deze keer stond het eerste vers van Lied 913 centraal:

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgens zonder vragen;
Vader wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

We bespraken dat wat ons nu allemaal overkomt, een gevoel van machteloosheid kan geven. Omdat gebeurtenissen die het leven opvrolijken of tenminste draagbaar maken, lijken te ontbreken en we de crisis moeten ‘uitzitten’ totdat het einde van de tunnel is bereikt. Het lied roept ons op niet te ver vooruit te willen kijken en vertrouwen te houden. Het vertrouwen dat er een uitweg komt uit deze ellende. We moeten ons niet te veel zorgen maken voor de dag van morgen. Maar vooral: onze zegeningen tellen, hoe klein ze soms ook zijn. Opdat we daarmee ook anderen tot zegen kunnen zijn. We mogen geloven dat die zegeningen van God komen. Hij doet ons opstaan uit de ellende die ons overkomt en neemt ons bij de hand om ons naar de toekomst te leiden. In dat geloof mogen we met elkaar op weg gaan, de toekomst van het nog nieuwe jaar 2021 in. Ik wens U daarbij alle goeds en Gods zegen toe.

Terugblik
Het jaar 2020 ligt achter ons. Renny en ik mochten ook deze keer weer veel goede wensen ter gelegenheid van de Kerst en de jaarwisseling ontvangen. Daarvoor willen we alle verzenders graag hartelijk danken. Ook uw meeleven met mijn gezondheidstoestand doet ons goed. Eind december lijkt een goede combinatie van medicijnen door de artsen te zijn gevonden, waardoor de druk op het hart is afgenomen. Door een cardioversie is in januari een regelmatige hartslag verkregen; we hopen dat dit resultaat blijvend is. Ook heeft inmiddels een MRI onderzoek van het hart plaatsgehad; de uitslag daarvan volgt eind januari. Hopelijk bereik ik gauw weer het energie niveau van voor het  begin van de hartproblemen. Want dan kan ik ook de activiteiten weer oppakken die ik nu noodgedwongen heb moeten stilleggen. Ik ben  dankbaar dat ik door kon gaan met het overgrote deel van mijn predikantswerkzaamheden in Cothen.

Wat in deze terugblik ook zeker aandacht verdient, zijn de introductie van de live stream faciliteiten in onze kerk. Chiel van Cooten en Piet Hoekstra hebben hard gewerkt om het systeem te installeren en gebruiksklaar te maken. Daar plukken we nu de vruchten van, omdat er in navolging van de adviezen van de landelijke Protestantse Kerk vooralsnog geen ‘gewone’ kerkgangers aanwezig mogen zijn bij de kerkdiensten. Ook de aanschaf van het LCD scherm, een jaar eerder, komt ons nu goed van pas, ter gedeeltelijke vervanging van de gemeentezang, nu het moderamen van de kerkenraad in navolging van het meest recente advies van de landelijke kerk heeft besloten dat er vooralsnog niet meer in diensten zal worden gezongen, om zo de kans op verspreiding van het corona virus nog verder te beperken. We zijn dankbaar voor de giften die de aanschaf en installatie van de live stream faciliteiten en het LCD scherm mogelijk hebben gemaakt. Gedeeltelijk werden die giften ontvangen via de verjaardagsbus en voor het overige dankzij de specifieke actie daarvoor. We danken Piet en Chiel voor de grote hoeveelheid tijd die zij in de aanschaf en installatie van live stream en LCD scherm hebben gestoken.
Ook past een woord van dank aan degenen die zich hebben aangemeld voor het ‘Live Stream Team’ dat ervoor zal zorgen dat iedere zondagmorgen een opname van de kerkdienst wordt gemaakt en op YouTube wordt geplaatst. Vele handen maken licht werk. Dus: nieuwe helpende handen kunnen zich nog steeds aanmelden bij Piet Hoekstra.

Ook voor de kerstavond- en kerstmorgendiensten bestond grote belangstelling op YouTube. Van diverse kanten heb ik begrepen dat de inhoud van de diensten zeer is gewaardeerd. Dat kwam mede door de zang en het gitaarspel van Mare Hoekstra en Nienke Witkamp op kerstavond en het fluitspel van Jan van den Berg op kerstmorgen. Nienke is een vriendin van Mare, die ook al eerder medewerking verleende aan een kerkdienst. Dat laatste geldt ook voor Jan, die aan de andere kant van de Dorpsstraat woont tegenover de kerk. We zijn dankbaar voor de muzikale inbreng van hun kant, en natuurlijk ook voor de medewerking van de organisten en zangers uit onze gemeente die ondanks het ontbreken van andere kerkgangers de lofzang gaande hielden.

Op oudejaarsavond vond het gebruikelijke avondgebed plaats. Het was een mooie en ingetogen viering, die ook deze keer weer werd verzorgd door Adrie Berkhout en Gerrie van Eck.
Wat zou onze gemeente zijn zonder de vele vrijwilligers die zich zo goed inzetten. Terug ziende op het afgelopen jaar, moeten we allemaal daar dankbaar voor zijn. Mede namens u bedank ik hen allen, ook degenen van wie ik de namen niet noem, maar die achter de schermen bergen werk verzetten.

Vooruitblik
In verband met het voortduren van de corona pandemie is het moeilijk vooruit te blikken tot 14 maart.

Zondag 24 januari is de jaarlijkse dienst in het kader van de Week van gebed voor  eenheid van christenen. Daarbij maken we gebruik van materiaal dat is aangereikt door zusters uit de oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland, een gastvrije gemeenschap die openstaat voor mensen van alle leeftijden en alle gezindten en die zich sinds de jaren dertig van de vorige eeuw toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van christenen. Dat materiaal is voor de Nederlandse situatie licht aangepast door een projectgroep van de Nederlandse Raad van Kerken en MissieNederland. Het thema is dit jaar ‘#blijfijnmijnliefde’, naar aanleiding van de oproep van Jezus: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’ (Johannes 15:5-9).
Tijdens de dienst zal het (onder meer) gaan over de verbinding met anderen en de verbondenheid met Christus. Dorotheus van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, verwoordde dit als volgt: Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de wereld is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij elkaar: hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde geldt -maar dan andersom- als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe terugtrekken. Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons van God afkeren, hoe meer we ons van elkaar afkeren.

Na 24 januari hoop ik voor te gaan op 7 februari en 14 maart. De periode tussen de beide laatste zondagen heb ik vorig jaar vrij gehouden voor een mogelijke langere vakantie. Daar zal door de corona maatregelen niets van komen, maar mogelijk zal ik af en toe in die periode wel een aantal dagen afwezig zijn. Verder zal ik die tijd goed kunnen gebruiken voor de voorbereiding van de Stille Week die begint op maandag 29 maart en de Paasdienst op zondag 4 april. En natuurlijk ben ik dan ook met de andere gebruikelijke werkzaamheden van een predikant aan de slag. Laat me vooral weten als ik iets voor u of jou kan betekenen: dat geldt niet alleen in die periode, maar voor alle tijd die ik voor de gemeente beschikbaar ben. 

Op woensdag 17 februari, aswoensdag, begint de veertigdagentijd.
Nu we elkaar waarschijnlijk ook dan minder vaak kunnen ontmoeten, hebben Renny en ik bedacht om samen als gemeente een digitale veertigdagenkalender te maken onder de motto’s: ‘door elkaar, voor elkaar’ en ‘voor jong en oud’. In de veertigdagentijd ontvangt iedereen die ook het kerkblad digitaal ontvangt, dan elke dag (met uitzondering van de zondagen) een mooie bijdrage in zijn/haar e-mailbox. Om dit mogelijk te maken hebben wij 40 bijdragen nodig! Dit kan zijn een verhaaltje, een gedicht, een lied, een foto, een filmpje, een muziekfragment dat u aanspreekt of iets anders, zoals een kleurplaat of een andere knutselopdracht. Want bedenk: de bijdragen mogen voor jong of oud zijn. Omdat de kalender digitaal is, kan het ook een link zijn naar bijvoorbeeld een kort filmpje of een muziekstuk op YouTube. Stuur uw bijdrage uiterlijk op maandag 1 februari 2021 op naar het emailadres: renny@steinvoort.eu of doe deze in de brievenbus van de pastorie (Dorpsstraat 22). Renny en ik maken dan samen met Adrie Berkhout met de bijdragen de digitale veertigdagenkalender 2021. Voor degenen die niet beschikken over e-mail zullen we proberen een passende oplossing te vinden binnen de mogelijkheden die er zijn.

Ik wens u het allerbeste toe voor de tijd die voor ons ligt.
Ds. Henk Steinvoort
 

terug