Van de dominee

De scholen zijn weer begonnen en het leven herneemt langzamerhand zijn gewone dagelijkse gang. Hopelijk kunt u terugzien op een mooie zomer en hebt u ervan kunnen genieten, zodat u weer nieuwe energie hebt opgedaan.
Een nieuw kerkelijk seizoen ligt voor ons. Het zal in onze gemeente wel iets anders gaan dan in de afgelopen vijf jaren, toen ik als predikant in uw midden woonde, in de prachtige pastorie naast de kerk. Inmiddels zijn Renny en ik teruggekeerd in ons huis in Den Haag aan de Van Montfoortlaan 29A. De afgelopen weken hebben we vooral besteed aan het eerst inpakken en later weer uitpakken van de verhuisdozen. Tussendoor zijn we met vakantie geweest op ons plekje in Friesland, om zelf ook energie en inspiratie voor het nieuwe seizoen op te doen. Inmiddels beginnen we een beetje op orde te geraken in Den Haag. Maar het zal nog wel even wennen zijn om vanuit Den Haag in Cothen en omgeving actief te zijn als predikant en als ‘vrouw van de predikant’; het is de bedoeling dat ook Renny betrokken blijft bij activiteiten in de gemeente, zoals de 55+ club. U kunt ons dus blijven zien en ontmoeten in Cothen en omgeving. Laat ons s.v.p. weten indien u daaraan behoefte hebt.

Terugblik
Tijdens de vakantieperiode nam Ds. Greet van ’t Slot voor mij waar. Regelmatig voerde zij overleg met Adrie Berkhout. Het was (wederom) een relatief rustige waarneming, zo begreep ik van Greet en Adrie. Ook langs deze weg bedank ik beide dames graag hartelijk voor de bereidheid en inzet waarmee zij samen in de waarneming hebben voorzien.

Vooruitblik
Op zondag 10 september starten we in een feestelijke dienst met het nieuwe seizoen. Het jaarthema voor 2023-2024 van de Protestantse Kerk is ‘Ga mee!’. Dat thema wordt gesymboliseerd met de volgende afbeelding, waarin een druppel bloed en een waterdruppel samenvloeien. Samen nemen ze de vorm aan van een omgekeerd hart, het symbool van de liefde.

Dit omgekeerde hart is ook een mooi symbool voor de doop tijdens de startdienst. 
Er valt nog veel meer over de afbeelding te vertellen, ook in verband met het Bijbelverhaal waar we op verzoek van de doopouders tijdens de dienst naar gaan luisteren. Maar dat bewaren we voor de doopdienst zelf. Net als in iedere andere kerkdienst, is iedereen van harte welkom in deze laagdrempelige dienst. We hopen ook op veel kinderen en hun ouders.

Van 16 tot en met 24 september wordt de vredesweek 2023 georganiseerd. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog; hoe de vrede eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Het thema van de vredesweek is dit jaar ‘(On)vrede, en nu?’ Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan onze democratie die onder druk staat. Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht haar of zijn achtergrond of gender.
Zoals gewoonlijk sluiten we ook dit jaar in Cothen de vredesweek gezamenlijk af met de rooms-katholieke kerk van Cothen, in een oecumenische viering die ook dit jaar in ons kerkgebouw wordt gehouden. De viering wordt voorbereid door vertegenwoordigers van beide kerken. Welke invulling zij geven aan de oecumenische afsluiting van de vredesweek, is nog niet bekend. Laat u dus verrassen!

Op zondag 8 oktober is er een opdraagdienst.
Het opdragen is niet hetzelfde als de doop: het is een ander ritueel, en geen sacrament. Al tijdens het leven van Jezus werden kinderen bij Hem gebracht om ze door Hem te laten aanraken: zie Marcus 10:13.
Met het opdragen wordt vorm gegeven aan wat de  apostel Paulus schrijft in Filippenzen 4:6 : ‘Vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.’ Een andere Bijbeltekst van Paulus die van belang is bij het opdragen, is Efeziërs 3:14-19 :
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 
16 Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 
18 Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, 19 ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.
Hoewel de Protestantse Kerk in Nederland een rijke traditie heeft in de kinderdoop, kan op grond van de Bijbel ook worden gekozen voor het opdragen. Het Dienstboek van de Protestantse Kerk noemt beide mogelijkheden.

Uitnodiging aan de ouders van (jongere) kinderen.
Van een aantal kanten heeft mij de vraag bereikt of er mogelijkheden zijn om af en toe in samenhang met de kerkdiensten ook oppasdiensten en/of kindernevendiensten te organiseren. Het is fijn als die vraag opkomt, maar nog fijner als een aantal jonge ouders met elkaar daartoe het initiatief zou kunnen nemen.
Ik ben daarom van plan een informele bijeenkomst op een doordeweekse avond te organiseren waarin jonge ouders voor zover nodig met elkaar kennis kunnen maken en vervolgens plannen kunnen maken, afhankelijk van de leeftijd van hun kinderen. Het zou al mooi zijn, als er met een zekere regelmaat, een keer per 4 à 6 weken, oppas- en kindernevendiensten kunnen worden georganiseerd. Wie van jullie zou belangstelling hebben voor een dergelijke kennismakings- en brainstormbijeenkomst op een doordeweekse avond en wie zou haar/zijn huiskamer daarvoor ter beschikking willen stellen? Graag verneem ik van jullie. Dat mag per e-mail (henk.steinvoort@steinvoort.eu) of telefonisch (06-3199 4477).
Voor zover jullie dat nog niet weten: jullie zijn altijd met je kinderen van harte welkom bij de kerkdiensten. Je hebt de mogelijkheid om op het moment dat de aanwezigheid van je kind(eren) als te storend wordt ervaren, uit te wijken daar de naast de kerkzaal gelegen consistorie waar je de dienst met beeld en geluid kunt blijven volgen, terwijl je ondertussen daar ook oppast.

Tot besluit
Het komende seizoen moeten belangrijke besluiten worden genomen met het oog op de toekomst van onze gemeente. Zoals bekend, kijken we met de kerkenraad naar mogelijkheden tot samenwerking met een of meer andere gemeenten in de omgeving. Tijdens mijn vakantie ben ik begonnen met een boek van de Amerikaanse theoloog Andrew Root: ‘Churches and the crisis of decline’ (Kerken en de crisis van de neergang). Daarin constateert Root dat we allemaal meer leven in de kerk willen blazen; maar hoe meer energie we erin stoppen, hoe meer we erop stuk lopen. Hij vraagt zich af: wanneer leren we weer om te wachten en te ontvangen van God? Daarom pleit Root voor een houding van wachten en verwachten, niet door niets te doen, maar door een open houding te ontwikkelen voor het handelen van God in deze wereld. Ik wens ons allen toe dat we met zo’n open houding de toekomst tegemoet gaan: op grond van Gods belofte van toekomst, voor onze gemeente, maar ook voor die van onszelf.
Daarom sluit ik af met de tekst van lied 818 van het liedboek, geschreven door Andries Govaart.
Moge Gods belofte van toekomst ons op de been houden

Niet is het laatste woord gesproken,
er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, reisgenoten,
op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal, is nog verborgen,
God weet wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen,
waarmee ik mij verzoenen laat.

Wie als het water uitgegoten
de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen
en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren
in duisternis van niemandsland.
Een naam klinkt in het wuivend koren:
belofte van het nieuwe land.

Met een hartelijke groet,
Ds. Henk Steinvoort
 
terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.