zondag 26 juni 2022 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort
Organist: Berdien Liefhebber

Collecte: Berdien Liefhebber
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Welkom

Zingen: Psalm 33 : 2 en 8 – Zing al wie leeft van Gods genade

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Drempel- en Kyriegebed

Gloria: Lied 150a : 1 en 4 – Geprezen zij God


DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Eerste lezing: Ruth 3 (NBV21)

Zingen: Lied 695 : 1, 2 en 3 – Heer, raak mij aan met uw adem

Epistel lezing: 2 Timoteüs 1 : 7 – 10 (NBV21)

Zingen: Lied 361 : 1, 2 en 4 – Er heeft een stem gesproken

Uitleg en Verkondiging

Meditatief muzikaal moment

Zingen : Lied 974 : 1 en 2 – Maak ons uw liefde, God, tot opmaatDIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en persoonlijk gebed

Mededelingen en toelichting in verband met de collecten

Collecten; ondertussen wordt de Tafel gereed gemaakt

Zingen : Lied 936 – Luister naar de wind


DIENST VAN DE TAFEL

Richtlijn lopende viering
Wij vieren in deze gemeente ‘open avondmaal’: iedereen die zich aangesproken weet door de Heer van de kerk is ook welkom aan zijn tafel.              

V          De Heer zal bij u zijn..
G         De Heer zal u bewaren.
V          Verheft uw harten!
G         Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V          Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G         Hij is onze dankbaarheid waardig.

V          Tafelgebed

Zingen : ‘Heilige God’ (Tekst R. Kleijer, melodie Lied 243)
 

1 Heilige God, wij loven U,
om uw nabijheid hier en nu;
uw liefde, uw aanwezigheid
die met ons meegaat door de tijd.
2 Wij zegenen uw grote naam,
de basis onder ons bestaan,
het houvast op de levensweg,
door Christus aan ons toegezegd.

V          Vervolg tafelgebed

V          (…)
door Hem en met Hem en in Hem, Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar wij zingend om bidden
met de woorden van Lied 1006:

Zingen : Lied 1006 – Onze Vader in de hemel

Vredesgroet
V          De Heer nodigt ons tot zijn maaltijd.
En wij willen komen tot Hem.
            De vrede van Christus zij met u allen!
G         Zijn vrede ook met u!

Wensen wij elkaar de vrede van Christus met een knikje of een handdruk en de woorden ‘Vrede van Christus’.

Breken van het brood en schenken van de wijn

            Het lichaam van Christus, gebroken, gedeeld, gegeven,
            brood uit de hemel.

            Het bloed van Christus, wijn van het Koninkrijk.

Nodiging

V          Iedereen die oprecht verlangt
            aan deze maaltijd deel te nemen,
            in gemeenschap met Christus,
            is van harte daartoe uitgenodigd.

            Komt nu, want alles staat gereed.

Tijdens het ontvangen van het brood en de wijn is er muziek

Gebed na de maaltijd

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 885 – Groot is uw trouw, o Heer

Zending en zegen
Allen:    Amen

ORGELSPEL
 

terug