Zondag 31 jan 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. G.J. Wisgerhof
Zondagsdienst
Organist: Caroline vd. Horst

Collecte: Schuldhulpmaatje (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Orde van de dienst zondag 31 januari 2021, 10.00 uur; PG Cothen
Voorbereiding
Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied(staande) Psalm 62: 1 en 4

Stil gebed
Bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen door ouderling.
Kyriegebed
Loflied. Lied 869: 4 en 7

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord.
Schriftlezing OT. Deuteronomium 28: 15 t/m 22 (door lector/-trix)
Antwoordpsalm. Psalm 111: 1 en 2

Evangelielezing. Marcus 1: 21 t/m 28
Lied.533: 1, 3 en 6

Verkondiging
Lied 530: 1 t/m 4

Dienst van de gebeden en gaven
Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling
In het kerkblad staat op pagina 10 een oproep om een bijdrage in te leveren voor de digitale 40dagenkalender die we gaan maken: voor en door de gemeente en voor jong en oud. In totaal hebben we 40 bijdragen nodig. U kunt denken aan een gedicht, lied, foto, verhaaltje, kleurplaat, knutselopdracht, filmpje of een muziekfragment dat u aanspreekt. Veel mensen hebben aangegeven het een mooi initiatief te vinden. Maar het aantal inzendingen is tot op heden helaas beperkt. Dank aan de mensen die iets instuurden, maar we hebben nog lang niet genoeg om de kalender geheel te vullen.
Besloten is de inlevertermijn te verlengen van 1 februari naar zaterdag 6 februari. In het kerkblad kunt u lezen hoe en waar u het in kunt leveren. We rekenen op veel inzendingen de komende week.

Slotlied. Lied 416: 1 t/m 4

Zegen en gesproken amen
 

terug