Zaterdag 3 apr 2021  om 21:30 uur
Voorganger: Ds. H.J. Steinvoort
Paaswake, dienst van Schrift en Tafel

Collecte: Voedselbank (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Paaswake op Stille Zaterdag, 3 april 2021

De Paaswake is de voortzetting en afsluiting van de samenkomsten die vanaf Witte Donderdag zijn gehouden. De dienst is al eerder begonnen; daarom ontbreekt op deze Stille Zaterdag een begin, bijv. in de vorm van het ‘onze hulp’. De dienst op Goede Vrijdag was immers niet afgesloten: met de dood van Jezus kon het niet afgelopen zijn!
Wij vieren de overwinning van het Licht van Christus. De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen. Daarna lezen we hoofdmomenten uit de Schriften van Israël, vanuit het licht van Pasen. Vervolgens gedenken wij onze Doop, waarin wij met Christus zijn opgestaan tot nieuw leven. Dan gaat de viering over in een dienst van Schrift en Tafel. We horen het Paasevangelie en vieren de tafelgemeenschap met de levende Heer en met elkaar.

Voorganger                             Ds. Henk Steinvoort
Ouderling                                Adrie Berkhout
Diaken                                    Annelies de Graaf
Lector                                     Jos van Velzen
Organist                                  Harald van der Werff
Zangers                                  Adrie Berkhout en Gerrie van Eck               
Bediener van de live stream  Arie Hoogendijk
Koster                                     Hans Nieuwhoff

De kerk is donker, er is weinig licht; het orgel zwijgt en wij zijn zelf ook stil.
We wachten en waken

VOORBEREIDING

Lied 598 – Als alles duister is

Intocht van het licht
De paaskaars en de bloemen worden de kerk ingedragen.

V         Jezus Christus zegt:
“Ik ben het licht voor de wereld.
Licht dat leven geeft.
Geloof in het licht, zolang je het licht hebt,
opdat jullie kinderen van het licht mogen zijn.”

V         De Heer is opgestaan.
A         De Heer is waarlijk opgestaan.

Lied 599 : 1, 4 en 5 - O diepe nacht die ons omringt

NACHT VAN HET GEDENKEN

Gebed bij de opening van de Bijbel

Stem   Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
L          Dit is de nacht waarin we gedenken
hoe God in elke duisternis het licht doet overwinnen
en uit de chaos de hemel en een nieuwe aarde schept.
Daarom horen we uit het begin van de bijbel:

Lezing: Genesis 1 : 1 – 10

Psalm 8 : 1 – Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

Stem   Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
L          Dit is de nacht  waarin we gedenken
hoe God telkens opnieuw zijn volk bevrijdt.
Daarom horen we, uit het tweede boek van de Thora:

Lezing: Exodus 12 : 40 – 42a; Exodus 14 : 9 – 10, 15 – 25

Psalm 80 : 1 – O God van Jozef, leid ons verder

Stem   Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
L          Dit is de nacht  waarin we gedenken hoe God
de doden doet leven en ons bevrijdt uit onze ballingschap.
            Daarom horen wij uit de profeet Ezechiël:

Lezing: Ezechiël 37 : 1 - 14

Psalm 80 : 6 – Zie van uw hoge hemel neder

Muzikaal meditatief moment

HET PAASEVANGELIE

Toelichting bij de liturgische bloemschikking

Stem   Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
L          Dit is de nacht  waarin wij gedenken
dat Jezus Christus onze Heer de banden van de dood
heeft verbroken als eersteling van de mensen.
Daarom horen wij uit het evangelie volgens Marcus:

Evangelielezing: Marcus 16 : 1 - 8

Lied 631 : 1 – Tussen waken, tussen dromen
                        (op de melodie van Barbara Zwaal, Zingend Geloven 3-17)
     
Epistellezing: Kolossenzen 3 : 1 – 4

Lied 631 : 3 – Uit een sprakeloos verleden
                        (op de melodie van Barbara Zwaal, Zingend Geloven 3-17)

DOOPGEDACHTENIS

Inleiding

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen,
hoofdstuk 6 : 3 - 5:
Weet u niet dat wij
die gedoopt zijn in Christus Jezus,
zijn gedoopt in zijn dood?
We zijn door de doop
in zijn dood met hem begraven
om, zoals Christus
door de macht van de Vader
uit de dood is opgewekt,
een nieuw leven te leiden.
Als wij delen in zijn dood,
zullen wij ook delen in zijn opstanding.

Laat ons dan,
tezamen met de kerk
van alle tijden en plaatsen,
met de apostelen en martelaren,
met alle heiligen die ons in geloof zijn voorgegaan
en met heel de schepping
die zucht in barensnood,
roepen tot de levende God
om zijn ontferming en genade.

Water wordt in het doopvont uitgegoten

Gebed bij het water
U willen wij danken, Eeuwige God,
omdat U zich met ons hebt verbonden
op leven en dood.

U hebt de aarde geroepen
uit het water van de oervloed.

U hebt met uw schepping
een nieuw begin gemaakt
door Noach en de dieren te redden
door het water van de grote vloed.

U hebt uw volk Israël
bevrijd uit de slavernij
en door het water van de zee
geleid naar het land van verlangen.

U hebt ons uw Zoon aangewezen,
toen hij werd ondergedompeld
in het water van de Jordaan.
U hebt hem opgewekt uit de doden,
als eerstgeborene van uw toekomst.

Laat dit water
ons een teken zijn
dat U ook in deze tijd
een gemeente roept van heinde en ver,
gedoopt in Jezus’ doop,
met hem gestorven en opgestaan
levend door zijn Geest,
op weg naar beloofd land.

Lied 346 : 3 tot en met 6 – Geroepen en verzameld

We gaan staan

Geloofsbelijdenis, als vernieuwing van onze doop
V         IK-ZAL-ER-ZIJN is onze God,
God over de goden,
Schepper van hemel en aarde,
die ons de aarde heeft toevertrouwd;
Vader van zijn volk onderweg,
Moeder van alle levenden.
A         Dat geloof ik
V         Zijn vrederijk is nabij gekomen
in Jezus van Nazareth, de Gezalfde.
Hij roept ons hem te volgen.
A         Dat geloof ik
V         De Geest is het die levend maakt,
die ons leidt in de waarheid,
ons lokt met het visioen
van een wereld waar het menselijk toegaat,
die mét ons gaat naar de toekomst.
A         Dat geloof ik

We gaan zitten

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden
            Laat ons gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht,
het opheffen van onze handen als het avondoffer.
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed

Mededelingen en toelichting in verband met de collecten

De Tafel wordt in gereedheid gebracht.

MAALTIJD VAN DE OPGESTANE HEER

Wij vieren in deze gemeente ‘open avondmaal’: iedereen die zich aangesproken weet door de Heer van de kerk is ook welkom aan zijn tafel.

Tafelgebed
V         Eeuwige God, hoor ons gebed.
            Wij prijzen uw naam, Eeuwige, onze Vader
en loven U!
            Jezus leeft. Hij gaat ons voor.
            Hij is het waarachtige Paaslam,
dat de zonden der wereld wegneemt.
Hij heeft onze dood door zijn sterven vernietigd
en door zijn opstanding het leven weergebracht.
            Wij loven U, opgestane Heer!
           
Jezus heeft in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
het brood genomen en gezegend,
het gebroken en rondgedeeld met de woorden:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.

En na de maaltijd heeft hij de beker genomen,
de dankzegging daarover uitgesproken,
hem rondgedeeld met de woorden: 
Neemt deze beker en drinkt allen daaruit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit, zo vaak ge die drinkt, tot mijn gedachtenis.          

Wij bidden U, kom met uw Geest in ons midden
en beadem ons bestaan,
dat wij als opgewekte mensen uw liefde delen,
uw waarheid spreken,
uw recht en vrede behartigen,
en zo uw naam eren.

Lied 681 – Kom tot ons, o heil’ge Geest (2x)

V         Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden
tot U wederkeert
dat U verrezen bent.

Gezamenlijk Onzevader
V         Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons heeft geleerd:
A         Onze Vader, die in de hemelen zijt…

Vredesgroet

V         Dat de vrede van Jezus Christus,
onze meest nabije naaste,
werkelijkheid wordt in ons en in deze gemeenschap
van oefenen in breken,
delen en doen de gerechtigheid van God.
            De vrede van Christus met u allen!
            Wensen wij elkaar de vrede van Christus


Gemeenschap van brood en wijn

V         Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods, dat wegneemt de zonder van de wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
geef ons Uw vrede.

Komt nu, want alle dingen zijn gereed.
           
Ontvang dit brood,
            gebroken, gedeeld, gegeven,
            brood uit de hemel.

Ontvang deze beker,
            Wijn van het Koninkrijk.

Tijdens het ontvangen van het brood en de wijn is er muziek

Gebed na de maaltijd

WEGZENDING EN ZEGEN

Zingen: Evangelische Liedbundel Lied 132 : 1 en 3 – U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t ‘verwonnen graf.
U zie de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zending en zegen

A         Amen

ORGELSPEL
 

terug