Zondag 11 apr 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. J. Robbers
Zondagsdienst

Collecte: Hospice Wijk bij Duurstede (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

L I T U R G I E

Zondag 11 april 2021

Tweede zondag van Pasen

’quasimodo geniti’

’beloken pasen’


*  *

Protestantse Gemeente Cothen

*   *   *


D E   V O O R B E R E I D I N G

welkom  door de dienstdoende ouderling of gastheer/-vrouw

                  (gemeente gaat staan)

zingen: psalm 81: 1, 4 en 12

stilte

bemoediging en drempelgebed

V. Onze hulp in de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
 V.

Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling:
“Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”

                                              (gemeente gaat zitten)

kyrië en gloria

V.    Laat ons de Heer aanroepen
        voor de nood van de wereld
        en Zijn Naam prijzen,
        want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.

V.        ….

Daarom roepen wij de Heer om ontferming aan,
A. HERE GOD, ONTFERM U over ons;
CHRISTUS, ONTFERM U over ons;
HERE GOD, ONTFERM U over ons.

V.

zingen: lied 645: 1, 2 en 3

groet
V. De Heer is met u.
A. OOK MET U IS DE HEER.

D E   H E I L I G E   S C H R I F T
  GELEZEN  -  GEZONGEN – GESPROKEN

gebed van de zondag
             
lezing Oude Testament: Jesaja 26:1-13

zingen: psalm 111: 1 en 2

lezing Nieuwe Testament:
       Johannes 20:19-31

zingen: lied 353: 1 en 2

uitleg en verkondiging

zingen: lied 645: 4, 5 en 6

G E B E D E N   E N   G A V E N

gebeden, voorbeden

stil gebed
Bidden wij onze stille of persoonlijke gebeden.

Onze Vader
V.    Bidden wij tezamen het gebed des Heren

mededelingen (ouderling van dienst)

inzameling der gaven
              1e diaconaal doel  
             2e gemeenteopbouw

zingen:  lied 653: 1, 4 en 7

zegen
V.
A.   Amen


 

terug