Zondag 11 jul 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. Henk Steinvoort
Feestelijke openluchtdienst

Collecte: Stichting Schuldhulpmaatje (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Protestantse Gemeente Cothen
Orde van dienst voor de
doop van vier kinderen,
openbare geloofsbelijdenis van twee leden
en (her)bevestiging van drie ambtsdragers
11 juli 2021In deze dienst

worden gedoopt:
     Leah van der Vliet
     Lieke Lakerveld
     Olivier Wennekes
     Antonie Wennekes

wordt openbare belijdenis van het geloof afgelegd door:
     Frédérique Reigersman – Van Lidth de Jeude
     Andreas Reigersman

wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester:
     Andreas Reigersman

wordt herbevestigd in het ambt van diaken:
     Lenie Schouten

wordt herbevestigd als scriba in het ambt van ouderling:
     Piet Hoekstra

Voorganger                        : Ds. Henk Steinvoort
Ouderling                           : Adrie Berkhout
Diaken                               : Gea van Eck
Collectant                          : Henk van Velzen
lector                                  : Jos van Velzen
Pianist                                : Berdien Liefhebber
Koster                                : Hans Nieuwhoff
Livestream en techniek     : Arjan en Marije Tanis – Van Dam

Met medewerking van vele anderen voor- en achter de schermenMUZIEK

VOORBEREIDING

STILTE

WELKOM

Allen gaan staan

INTREDELIED
Lied 975 : 1, 3 - Jezus roept hier mensen samen
 

1 Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
3 Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of  huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
 

BEMOEDIGING, GROET EN DREMPELGEBED

V       Onze hulp is in de naam van de Heer,
A       die hemel en aarde gemaakt heeft,
V       die trouw houdt tot in eeuwigheid
A       en niet laat varen het werk van zijn handen.
V       Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze vader,
         en van Christus Jezus, onze Heer.
A       Amen
V       Laat ons bidden:
         Niet om te oordelen bent U gekomen God,
          maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden als we het moeilijk hebben.
A       Neem ons aan zoals wij hier aanwezig zijn,
         Met al het kwaad van de wereld en van ons hart.
V       U bent toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld;
         U bent de Schepper van een nieuwe toekomst,
          een God van liefde tot in eeuwigheid.
A       Amen


Allen gaan zitten

AANSTEKEN VAN DE KAARSEN                             
     Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

lIED
Evangelische Liedbundel 447 - Is je deur nog op slot

Refrein: Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?
              Van je krr krr krr doe ‘m open voor God,
              want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.

              Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
              maar ’t is er nog zo donker. Er is iets wat ik mis!    Refrein

VERHAAL VAN NOACH

LIED      Opwekking Kids 272 – No-no-Noach
 
1 No-no-no-no-no-no-no-Noach
luistert naar de Here God.
Hij moet zelf een ark gaan bouwen,
al wordt hij daarvoor bespot.
Heel de wereld valt in ’t water,
en belandt zo in de goot.
Als je niet meer naar God luistert,
mis je God en ook de boot!

2 No-no-no-no-no-no-no-Noach
werkt hard door, het is al laat.
Want hij ziet de bui al hangen,
ja, dit houdt hem van de straat.
Hij werkt niet op eigen houtje,
vaak zoekt hij het hogerop.
Alles aan God toevertrouwen,
is de spijker op de kop.

Refrein:
Want na regen
komt er zonneschijn.
Er komt zegen
met gehoorzaam zijn (2x)
3 No-no-no-no-no-no-no-Noach
brengt de dieren in de ark.
Samen met familie start hij
een welvarend dierenpark.
Na een lange tijd van bouwen,
lijkt het dan de hoogste tijd.
Als de Here God de ark sluit
voelen mensen nattigheid.

4 No-no-no-no-no-no-no-Noach
dobbert maandenlang maar rond.
Na een jaar is alles droog en
stapt hij weer op vaste grond.
Alle dieren gaan vertrekken,
nieuwe tijden breken aan.
God staat echt voor zijn beloften,
zie de regenboog eens staan!

Refrein (2x)
 


onderwijzing

DOOP, BELIJDENIS EN (HER)BEVESTIGING
LIED
‘Alles wordt nieuw’ deel 1, lied 20 : 1 –   Laat de kinderen tot mij komen

            1 Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
Laat ze allen groot en klein
bij mij binnen lopen.

De jonge dopelingen worden binnengebracht, de doopvont wordt gevuld met water

presentatie

LIED
Lied 354 : 1, 2 - Jouw leven staat aan het begin
 
1 Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
2 Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja,
van ondergang en gloria.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

gebed
    
     Laat ons bidden….
     U komt de heerlijkheid toe, Vader, Zoon en heilige Geest,
     nu en in eeuwigheid.
A Amen.

LIED
Lied 681 - Kom tot ons o heilige Geest (2X)         

AFWENDING VAN HET KWAAD EN
TOEWENDING NAAR CHRISTUS EN NAAR ZIJN RIJK DAT KOMT:
belijdenis van het geloof

Allen gaan staan
        
         Wij geloven in God,
         die op deze aarde vele namen heeft,
         die voor ons niet te omvatten is, niet te begrijpen is,
              naar wie wij steeds weer op zoek zijn,
         die wij echter in dit leven nooit helemaal zullen bezitten,
         die macht heeft over de hele kosmos en over alle dingen op aarde,
         die in leed, armoede en oorlog schijnbaar niet ingrijpt,
         die ons evenwel een weg naar gerechtigheid en naar vrede heeft laten zien:
         zijn zoon Jezus Christus.


         Wij geloven in Jezus Christus,
         die de mensen uit hun traditionele levensritme wakker schudde,
         die zich het lot van minderheden aantrok,
         die streed voor gerechtigheid,
         die een leven van liefde leidde,
         die door zijn dood onmiskenbaar de andere weg dan die van haat en geweld opende.

         Wij geloven in de onbegrijpelijke, revolutionaire goddelijke Geest,
               die Jezus Christus in deze wereld gebracht heeft.
         Wij geloven in alle mensen, die in deze Geest tot het uiterste gaan.
Wij geloven dat deze Geest een opdracht voor ons is om in volle                    verantwoordelijkheid consequent overeenkomstig hem te leven.
         Wij geloven, dat deze Geest ons met elkaar verbindt.
         Wij geloven, dat deze Geest niet veroordeeld is om te mislukken,
 dat deze Geest de enige weg is in een nieuwe wereld van    gerechtigheid en van vrede.

geloften
Gemeente, wilt u Leah en Lieke, Olivier en Antonie, Frédérique en Andreas   naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof
     en wilt u hen helpen Christus na te volgen?
     Ja, dat willen wij.

LIED
Lied 347 : 1

     1 Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen,
     met ons kind gaan wij tot U, wil uw zegen ons verlenen,
     waar de roepstem wordt vernomen: laat de kind'ren tot Mij komen.

Allen gaan zitten; alle doopouders en de dopelingen blijven staan

DOOP

voorganger tot de doopouders en dopelingen
Doopvragen - Doop
De ouderling overhandigt de doopkaarsen
die worden ontstoken met licht van de Paaskaars    
     Ontvang het licht van ChristusLIED
Lied 359 : 1, 2 – Leven is gegeven
 
1 Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.
2 Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

De doopouders gaan zitten met hun gedoopte kinderen, degenen die belijdenis doen, gaan staan

AFLEGGING VAN DE OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF

Voorganger tot degenen die belijdenis doen

     Belijdenisvragen - /Openbare belijdenis

LIED
Lied 833 – Neem mij aan zoals ik  ben

     Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn,
     druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. (2x)

handoplegging

VERWELKOMING

Allen gaan staan

     Gemeente,
     Deze kinderen zijn zojuist gedoopt en deze gedoopte leden van onze gemeente      hebben belijdenis van hun geloof afgelegd.
     Draag hen in uw gebeden en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
A  Welkom, kinderen van God,                               
     welkom in de kerk van Christus,
     wereldwijd en in ons midden.

Allen gaan zitten

Overhandiging kinderbijbels, boek en huiskaars

Frederique en Andreas leverden het volgende gedicht aan van Guido Gezelle (1830 – 1899), zonder titel, geschreven in 1860.
Opgenomen in  Kleengedichtjes 1, driemaal XXXIII (1905).
 
  Als de ziele luistert
  spreekt het al een taal dat leeft,
  't lijzigste  gefluister
  ook een taal en teken heeft:
  blâren van de bomen
  kouten  met malkaar gezwind,
  baren in de stromen
  klappen  luide en welgezind,
  wind en wee  en wolken,
  wegelen  van Gods heilige voet,
  talen  en vertolken
  't diep verdoken  Woord zo zoet...
  als de ziele luistert!


lijzig = zacht


kouten = praten

klappen = praten
wee = wei
wegel = (zelfst.nw.) pad, weggetje
talen = spreken
 

(HER)BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

BEVESTIGING VAN DE NIEUWE OUDERLING-KERKRENTMEESTER:

LIED
Liedboek 1973, Gezang 100 : 1, 5 – Er heeft een stem gesproken
     5 Houdt hoog zijn naam en wetten, strijdt onbevlekt.
                   Niets kan het heil beletten, dat Hij verwekt.


HERBEVESTIGING VAN DE DIAKEN:

LIED
Liedboek 1973, Gezang 100 : 2, 7
 
  2 Behoudt het woord, de gaven,
  met wakk're zin;
  volhardt uw taak te dragen
  en leeft daarin!
7 De tijden slaan als golven
over ons hoofd.
Wie in Hem blijft geloven
wordt niet verdoofd.

HERBEVESTIGING VAN DE OUDERLING/SCRIBA

LIED
Liedboek 1973, Gezang 100 : 4, 6
 
4 Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.
6 Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.

verwelkoming

Allen gaan staan                                                         
    
Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling-kerkrentmeester
en dit zijn de diaken en ouderling die zojuist zijn herbevestigd
in hun ambt.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?
A Ja, dat willen wij van harte.

LIED
Liedboek 1973, Gezang 100 : 8, 16
 
8 Wie durft met Hem te lijden,
Hem toegewend?
De Heer kent al de zijnen:
het fundament!
16 De koning nu der eeuwen,
eeuwig de Heer,
heerlijk, onzienlijk, enig,
zij kracht en eer!

Voorganger
     De vrede van de Heer zij altijd met u.
     Geven wij elkaar de vredegroet.
Alle aanwezigen brengen elkaar de vredegroet en gaan daarna zittenDIENST VAN HET WOORD

Lezing: Matteüs 14 : 22 – 33

LIED
Lied 917: 1, 4, 5, 6 – Ga in het schip, zegt Gij
        
4 Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!
5 Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!
                                    
                                      6 Ik ben het, zegt Gij dan.
                                      Kom maar met Mij
                                      mee naar de overkant.
                                      Wees maar niet bang, zegt Gij,
                                      hier is mijn hand.
 
OVERWEGING

LIED
Lied 935 – Je hoeft niet bang te zijn

 
2 Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.
3 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen en collecten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Allen gaan staan

SLOTLIED
Lied 416: 1, 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN
MUZIEK                                                                                

 

terug