zondag 29 augustus 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. H. Steinvoort
Zondagsdienst

Collecte: Syrische vluchtelingen (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Orde van dienst zondag 29 augustus 2021 Protestantse Gemeente Cothen
voorganger: Ds.Henk Steinvoort, ouderling: Piet Hoekstra,
eerste collectant: Arnold Nieuwhoff, lector: Anja Merkens, organist: Berdien Liefhebber, koster: Marije Tanis, bediening live-stream: Arjan Tanis

Orgelspel

VOORBEREIDING

Welkom

Lied 280 : 1, 4 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Bemoediging en groet

Lied 280 : 2,3 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Aansteken van de kaarsen bij het Woord
            Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Lied 280 : 5, 7 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Drempelgebed

Psalm 107 : 1, 11, 13 (Gods goedheid houdt ons staande)


DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen

Epistellezing: Hebreeën 11 : 1 – 3 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Lied 689 : 1, 2a, 3b (Wat altijd is geweest)
Voorganger  zingt telkens de voorzang, allen zingen telkens de laatste 3 regels

Evangelielezing:  Matteüs 14 : 22 – 33 (vertaling Ds. Henk Steinvoort)

22        En meteen drong hij er bij zijn leerlingen op aan
om in de boot te gaan
en hem vooruit te varen naar de overkant,
terwijl hij de menigte zou wegsturen.
23        En nadat hij de menigte had weggestuurd,
klom hij de berg op om er in afzondering te bidden.
            En toen het laat op de avond was geworden,
was hij daar, alleen.
24        De boot was al veel stadiën van het land af,
geteisterd door de golven want de wind was tegen.
25        In de vierde nachtwake kwam hij naar hen toe,
wandelend over de zee.
26        Maar toen de leerlingen hem over de zee zagen wandelen,
raakten ze in paniek. Ze riepen:
‘Het is een geest’
en ze schreeuwden het uit van angst.
27        Maar meteen sprak Jezus hen aan, hij zei:
‘Houd goede moed, ik ben [het],
wees niet bang’.
28        Petrus antwoordde hem en zei:
‘Heer, als u dat bent
draag me dan op naar u te komen
over de wateren’.
29        Hij zei:
‘Kom!’
En Petrus stapte van de boot af
en wandelde over de wateren
en ging naar Jezus toe.


30        Maar toen hij de krachtige wind zag
werd hij bang en begon te zinken;
hij schreeuwde het uit:
‘Heer, red me!’
31        Meteen strekte Jezus de hand uit,
greep hem vast en zei tegen hem:
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’
32        Ze klommen in de boot
en de wind ging liggen.
33        Degenen in de boot vielen voor hem op hun knieën
en zeiden:
‘Werkelijk, u bent Gods zoon!’

34        En zij voeren naar de overkant
en kwamen aan land in Gennesaret .
35        En toen de mannen van die plaats
hem herkenden, zonden zij bericht
naar die hele omgeving
en zij brachten hem
al degenen die het moeilijk hadden
36        en ze smeekten hem
om enkel de zoom van zijn mantel
te mogen aanraken,
en allen die dat deden, werden gered .

Lied 917 : 1, 3, 5, 6 (Ga in het schip, zegt Gij)

Uitleg en verkondiging

Lied 316 : 1, 4 (Het woord dat u ten leven riep)


DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gebed van de Heer

Mededelingen en collectes

Slotlied: Lied 315 : 1, 3 (Heb dank, o God, van alle leven)


ZENDING EN ZEGEN

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel
 

terug