zondag 26 september 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. H. Steinvoort
Oecumenische dienst, vredeszondag

Collecte: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Oecumenische vredesviering

Op weg naar een samenleving waar iedereen erbij hoort

Orde van de oecumenische viering ter afsluiting van de Vredesweek 2021
van de parochie van de Sint-Petrus en Paulus kerk en de Protestantse Gemeente in Cothen

Voorganger: Ds Henk Steinvoort
Ouderling van dienst: Adrie Berkhout
Met medewerking van: Yvonne Janssen en Rian van Kleef
Diaken: Arnold Nieuwhoff
Organist: Henk Kroese
Voorzangers: Adrie Berkhout en Piet Hoekstra
Koster: Willy Nieuwhoff
Live-stream: Hans Nieuwhoff

Orgelspel

Welkom

Lied 212 : 1, 2 (Laten wij zingend deze dag beginnen)

Begroeting:
V        Wij zijn hier samen in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
A        Amen.
V        De God van Vrede, Vader van ons en alle schepselen,
die ons samen doet leven,
als kinderen van Hem en onze zuster Moeder Aarde,
broeders en zusters van elkaar,
schenke ons zijn Vrede.
A        Amen.


Aansteken van de kaarsen bij het Woord
           Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Lied 221 = GvL 570 : 1, 3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)

Gebed om vergeving en vrede:
V        Laten wij om vergeving en vrede bidden.
Soms lukt het ons niet het goede, dat de Heer ons geeft,
goed te gebruiken of zonder twist met elkaar om te gaan.
Laten wij de Heer vragen om zijn ontferming over ons.
Daarom bidden wij:
Goede God, U schenkt ons al het goede,
maar het lukt ons niet altijd er goed mee om te gaan.
A        Heer, ontferm U over ons.

V          Vredevorst, vrede laat U ons, uw vrede geeft u ons,
maar het lukt ons niet altijd er vredevol mee om te gaan.  
A        Christus, ontferm U over ons.
V        Heilige Geest, die ons wil helpen in ons leven,
soms lukt het ons niet uw hulp te aanvaarden,
uw hulp die helpt de vrede te bevorderen.
A        Heer, ontferm U over ons.
V        Moge onze barmhartige God ons vredevol nabij zijn,
met ons begaan blijven en ons geleiden tot eeuwig leven in zijn vrederijk.
A        Amen.

Lied 299j (Om de mensen en de dieren)  

Gebed bij de opening van de Schriften
V        Goede God, zie genadig hier op ons, uw kinderen,
allemaal anders, maar toch samen bijeen omwille van de vrede.
Wij bidden U:
dat uw Heilige Geest ons mag vergezellen en in herinnering brengen
wat uw Zoon ons geleerd heeft:
dat wij allemaal uw kinderen zijn, zusters en broeders van elkaar.
Met dat besef kunnen wij de vrede in de wereld verkondigen
en voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn.
Barmhartige God, wij vragen U:
open onze oren en onze harten,
zodat wij uw Woord van vrede goed kunnen verstaan
en ons eigen kunnen maken,
dan komt uw Rijk van Vrede voor ons allemaal telkens een stapje dichterbij.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
A        Amen.

Lied : Psalm 122 : 1 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)

Eerste lezing : Jesaja 66 : 10 – 13 en 22 – 24

Lied 811 = GvL 659 : 1, 2 (Zoals een moeder zorgt)

Evangelielezing: Marcus 9 : 38 – 10 : 1a

Lied 72a = GvL 72 II: refrein, 1, refrein, 4, Refrein (voor kleine mensen is hij bereikbaar)

Uitleg en verkondiging

Lied 838 : 1, 2 (O grote God die liefde zijt)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gebed van de Heer
V        (…)


V        Paus Franciscus zei eens: 'De weg van de vrede bestaat erin
de ander niet als een vijand te zien die bestreden te worden,
maar als een zuster of broeder die wij moeten verwelkomen.'
Bidden wij daarom met zijn woorden tot onze vredevolle God:
'Opbouw van vrede vereist vooreerst respect
voor de vrijheid en waardigheid van elk persoon.
Goede God, geef dat wij alle mensen kunnen beschouwen
als vrij en gelijkwaardig persoon ter bevordering van de vrede.
Laat ons bidden...
A         Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons vrede.
V        'Vrede is een goed dat alle grenzen overstijgt,
want het is een goed voor heel de mensheid.'
Goede God, geef dat wij geen grenzen of hokjes dulden
tussen ons en andere mensen, er is namelijk geen 'wij of zij',
want wij zijn allen uw volk van geliefde kinderen.
Enkel met dat besef kunnen wij inclusief samenleven
ter bevordering van de vrede.
Laat ons bidden...
A         Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons vrede.
V        'Een vrede die niet voortkomt uit de vrucht
van de integrale ontwikkeling van allen,
zal ook geen toekomst hebben en altijd in zich dragen zaad
van nieuwe conflicten en verschillende vormen van geweld.'
Goede God, wij bidden U
voor alle wereldlijke en religieuze leiders in de wereld,
geef dat zij de onderlinge dialoog blijven zoeken
ter bevordering van de integrale ontwikkeling van allen,
ter bevordering van de vrede.
Laat ons bidden...
A         Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons vrede.
V        'Wanneer je een dag afsluit zonder vrede te sluiten,
is wat je vanbinnen meedraagt koud en hard,
waardoor het nog moeilijker wordt om vrede te sluiten.
Goede God, geef ons de kracht en de moed elke dag conflicten uit te praten, zodat wij elke dag in vrede met een warm hart en een zacht gemoed afsluiten.
A         Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons vrede.
V          Franciscus van Assisi zei ooit: 'Gelukkig wie vredelievend zijn,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Echt vredelievend zijn zij die bij alles wat zij in deze wereld te lijden hebben, omwille van de liefde van de Heer Jezus Christus,
de vrede bewaren in gemoed en lichaam.'
Daarom bidden wij:
'Goede God, trek met ons mee door het leven en sta ons bij,
zodat wij ook bij tegenslag in ons leven de vrede kunnen bewaren
en zo een toonbeeld van U kunnen zijn en brengers van vrede voor anderen.
A         Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons vrede.
V        Goede God, luister naar ons, wanneer we in stilte voor u neerleggen wat ons dankbaar stemt of zorgen baart.
[stilte]
Vredevolle God, verhoor ons en luister naar ons wanneer we samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde bidden:
A        Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Mededelingen en collecten

Lied 1014 : 1, 2, 4, 5 (Geef vrede door van hand tot hand)

Zending en zegen

Zegenbede
 
V        Om de vrede te delen, zegenen wij elkaar en alle mensen
met de woorden van Clara van Assisi:          
           Houd altijd van God, van je ziel en van de ziel van al je zusters en broeders. En wees er altijd bezorgd voor te onderhouden
wat u aan de Heer hebt beloofd.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
           De Heer zij altijd met u en moge Hij geven dat u altijd met Hem bent.
 

Orgelspel

 

terug