zondag 15 mei 2022 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. J. Robbers
Ouderling(en): Piet Hoekstra
Organist: Henk Kroese

Collecte: binnenlands diaconaat
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

welkom  door de dienstdoende ouderling of gastheer/-vrouw

                  (gemeente gaat staan)

zingen: psalm 98: 1, 2 en 4 

stilte

groet
V. De Heer is met u.
A. OOK MET U IS DE HEER.

bemoediging en drempelgebed

V. Onze hulp in de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.

Aansteken Paaskaars
‘Jezus Christus is het licht der wereld,
licht dat geen duisternis kan doven’ 
(door een kind of één van de ambtsdragers)

                                              (gemeente gaat zitten)

kyrië en gloria

zingen: lied 314

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

lezing Oude Testament: Deuteronomium 6:1-9

zingen: psalm 145: 1 en 2

lezing Nieuwe Testament:
                                  Johannes 13:31-35

zingen:  psalm 17: 1, 3 en 7

uitleg en verkondiging

orgelspel als muzikaal meditatief moment

zingen: lied 645: 1 en 6

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
stil gebed
Onze Vader
V.    Bidden wij tezamen het gebed des Heren
A.           ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT;
              UW NAAM WORDE GEHEILIGD;
              UW KONINKRIJK KOME;
              UW WIL GESCHIEDE GELIJK IN DE HEMEL
                            ALZO OOK OP AARDE;
              GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
              EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK
              OOK WIJ VERGEVEN ONZE              SCHULDENAREN;
              EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
                            MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE;
              WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
              EN DE KRACHT
              EN DE HEERLIJKHEID,
              IN EEUWIGHEID.
              AMEN.

mededelingen (ouderling van dienst)

inzameling der gaven
             
zingen:  lied 662  (staande)

zegen
A.       Amen (gezongen)
 

terug