zondag 9 oktober 2022 om 10:00

Gezinsdienst, dienst van Schrift en Tafel
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort
Organist: Caroline vd. Horst

Collecte: Missionair werk
(klik hier voor uitleg collectes)

ORGELSPEL


VOORBEREIDING

Welkom

Zingen: Lied 210 : 1, 2 en 3 – God van hemel, zee en aarde

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Drempel- en Kyriegebed

Gloria : Psalm 92 : 1 en 2 – Waarlijk, dit is rechtvaardig


DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderverhaal: Muis en olifant naar de overkant (Karel Eykman)
           

Zingen: Alles wordt nieuw III, 30 – Waar zou de stad van de vrede zijn (tekst Hanna lam, muziek Wim ter Burg)2 Hoe komen wij op het goede spoor,
is het linksaf, of is het rechtdoor?
Is het niet hier en is het niet daar,
is het er nee, of is het er ja?

3 Zijn alle dromen dan toch bedrog,
hebben wij hier tevergeefs gezocht?
Is het een sprookje en is het niet waar,
is het er nee, of is het er ja?

4 Wij willen weten, wij willen zien,
wij willen weten, wij tellen tot tien.
Geef ons een teken van vrede mee!
Is het er ja, of is het er nee?

Evangelielezing: Lucas 17 : 11 – 2111 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12 Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mannen tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, ontferm U over ons!’ 14 Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga op weg en laat u aan de priesters zien.’ Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. 


15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. 17 Toen zei Jezus: ‘Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om aan God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga op weg. Uw geloof heeft u gered.’
20 Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Want zie: het koninkrijk van God is onder u.’

Zingen: Zangen van zoeken en zien 318 – Zie ons, als de mensen naar uw beeld (tekst Ineke Vos, muziek David J. Evans)

           2 Hoor ons als de klanken van uw stem
de woorden van uw lied.
Open ons oor voor u
en wek  in ons het licht.
Gij die de vrede bent
en onze waarheid kent.
Toon ons het licht van binnenuit
en help ons mens te zijn.

3 Geef ons hier als teken van uw kracht
de moed om door te gaan
als mensen voor elkaar
opdat wij leven gaan.
God wek het licht in mij
laat in mij liefde vrij.
Schenk mij de wijsheid, kracht tot hoop
en help mij stil te zijn.


Uitleg en Verkondiging


Meditatief muzikaal moment

Lied 361 : 1, 2, 3, 4 en 7 – Er heeft een stem gesproken


DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en persoonlijk gebed

Mededelingen en toelichting in verband met de collecten

Collecten; ondertussen wordt de Tafel gereed gemaakt

Lied 377 : 1, 4 en 5 – Zoals ik ben, kom ik nabijDIENST VAN DE TAFEL

Nodiging

V          Wij vieren in deze gemeente ‘open avondmaal’:
iedereen die zich aangesproken weet door de Heer van de kerk is ook welkom aan Zijn tafel.
Het is de Heer die ons aan Zijn maaltijd nodigt.
Hij heeft gezegd: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

V          De Heer zal bij u zijn.
G         De Heer zal u bewaren.
V          Verheft uw harten!
G         Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V          Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G         Hij is onze dankbaarheid waardig.

Tafelgebed

V          (…) Daarom, HEER onze God, scharen  wij ons bij allen
die U belijden als de God van hun leven
en zingen wij U toe ons loflied  voor uw glorie, almacht en liefde:  

Zingen : ‘Heilige God’ (Tekst R. Kleijer, melodie Lied 243)
 

1 Heilige God, wij loven U,
om uw nabijheid hier en nu;
uw liefde, uw aanwezigheid
die met ons meegaat door de tijd.
2 Wij zegenen uw grote naam,
de basis onder ons bestaan,
het houvast op de levensweg,
door Christus aan ons toegezegd.

Vervolg tafelgebed

V          (…) Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

G         Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha, Kom, Heer Jezus, kom.

Vervolg tafelgebed

V          (…) door Jezus Christus, onze Heer,
die ons geleerd heeft te bidden:
A         Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Breken van het brood en schenken van de wijn

Vredesgroet
V          De Heer nodigt ons tot zijn maaltijd.
En wij willen komen tot Hem.
            De vrede van Christus zij met u allen!
G         Zijn vrede ook met u!

Wensen wij elkaar de vrede van Christus met een knikje of een handdruk en de woorden ‘Vrede van Christus’.

Gemeenschap van brood en wijn

V          Komt nu, want alles staat gereed:

            Het lichaam van Christus, voor u gebroken, gedeeld, gegeven,
            brood uit de hemel.

            Het bloed van Christus, voor u vergoten, wijn van het Koninkrijk.

Looprichting: eerst uit het rechtervak (gezien vanuit de kerk naar de preekstoel) van voren naar achteren en daarna uit het linkervak van achteren naar voren.
Graag in het middenpad telkens rechts houden.


Tafelmuziek    orgelspel

Dankgebed na de maaltijd

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 416 : 1, 2 en 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en zegen
Allen:    Amen

ORGELSPEL
              


na afloop van de dienst van 9 oktober is er koffie drinken

terug