zondag 18 juni 2023 om 10:00 uur

Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort
Organist: Berdien Liefhebber

Collecte: ZWO, een nieuw bestaan voor Syrische vluchtelingen

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.
 

Protestantse Gemeente Cothen zondag 18 juni 2023
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds Henk Steinvoort
Ouderling: Adrie Berkhout
Diakenen: Gea van Eck en Alie Mensink
Lector: Jos van Velzen
Organist: Berdien Liefhebber
Koster: Dik van de Pavert
Livestream: Martina Merkens

 


ORGELSPEL


VOORBEREIDING


Welkom


Zingen: Lied 272 – Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here


Bemoediging en groet


Aansteken van de kaarsen
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”


Drempel- en Kyriegebed


Zingen: Psalm 100 : 1, 2 en 4 – Juich Gode toe, bazuin en zing

DIENST VAN HET WOORD


Profetenlezing: Jesaja 57 : 14 – 19

Zingen: Lied 827 : 1 en 2 – Mensen, wij zijn geroepen om te leven


Evangelielezing: Matteüs 9:35 – 10:15

Zingen: Lied 765 : 1, 4, 5 en 6 – Gij hebt met uw brede gebaren


Uitleg en Verkondiging


Meditatief muzikaal moment


Zingen: Lied 975 : 1 en 3 – Jezus roept hier mensen samen


DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN


Dankgebed, voorbeden en persoonlijk gebed


Mededelingen en toelichting in verband met de collecten


Collecten; ondertussen wordt de Tafel gereed gemaakt


Zingen: Lied 975 : 2 en 4 – Jezus roept ons te belijden


DIENST VAN DE TAFEL

Inleiding
V         (…)
V         De Heer zal bij u zijn.
G         De Heer zal u bewaren.
V         Verheft uw harten!
G         Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V         Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G         Hij is onze dankbaarheid waardig.

Tafelgebed

Zingen : ‘Heilige God’ (Tekst naar R. Kleijer, melodie Lied 243)
1 Heilige God, wij loven U,
om uw nabijheid hier en nu;
uw liefde, uw aanwezigheid
die met ons meegaat door de tijd.
2 Wij zegenen uw grote naam,
de basis onder ons bestaan,
het houvast op de levensweg,
door Christus aan ons toegezegd.

Vervolg tafelgebed
V         Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
(…)
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.
G         Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Amen. Kom, heer Jezus!

Vervolg tafelgebed
V         (…)
Want zo wordt uw Naam gezegend, God onze Vader,
hier en overal, nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
A         Amen

V          Laten wij bidden tot God, onze Vader
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
A         Onze Vader die in de hemelen zijt
uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Vredesgroet
V         De vrede van de Heer zij altijd met u!
G         Zijn vrede ook met u!

Wensen wij elkaar de vrede van Christus met een knikje of een handdruk en de woorden ‘Vrede van Christus’.

Breken van het brood en schenken van de wijn, terwijl allen zingen Lied 408a – Lam Gods

Nodiging tot de gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed na de maaltijd

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 1014 – Geef vrede door van hand tot hand

Zending en zegen
Allen:   Amen

ORGELSPEL
 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.