zondag 4 februari 2024 om 14:00 uur

Afscheidsdienst ds. Henk Steinvoort
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort
Organist: Caroline vd. Horst

Collecte: Diaconie (klik hier voor een toelichting op de collecte)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

voorganger: Ds. Henk Steinvoort
classispredikant: Ds. Trinette Verhoeven
ouderlingen: Piet Hoekstra en Maas Merkens
diakenen: Gea van Eck en Alie Mensink
lector: Lieke Vermeer
organist: Caroline van der Horst
hoboïst: Guus Swillens
koster: Willy Nieuwhoff
live-stream: Hans Nieuwhoff
met medewerking van vele anderen
voor en achter de schermen


Muziek

Welkom


VOORBEREIDING                                                                           


Aanvangslied
Lied 276 : 1 en 2 – Zomaar een dak boven wat hoofden


Stilte  


Groet  en bemoediging

V         De Heer zij met u!
A         Ook met u zij de Heer!

V         Onze hulp is in de naam van de Heer
A         die hemel en aarde gemaakt heeft
V         die trouw houdt tot in eeuwigheid
A         en het werk van zijn handen niet loslaat

Drempelgebed

V         Eeuwige God,
            wees een bodem onder onze voeten,
A         een dak boven ons hoofd,
V         een gids voor ons uit,
A         een steun in onze rug,
V         zodat wij niet verwijderd raken
A         van U en van elkaar
V         en volhardend voortgaan
A         Uw licht en Uw toekomst tegemoet.
Amen  


Aansteken van de kaarsen bij het Woord
            Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”


Gebed


Glorialied
Lied 305 – Alle eer en alle glorie


De Tien Woorden


Lied 326 : 1, 2 en 3 – Van ver, van oudsher aangereikt


DIENST VAN HET WOORD


Moment met de kinderen


Lied 832 – Geroepen om op weg te gaan


Eerste Schriftlezing : Psalm 146 (NBV21)

Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.
De HEER wil ik loven zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling, bij wie geen redding is.
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

Hij die trouw is tot in eeuwigheid,
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij,
maar goddelozen richt Hij te gronde.

De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!


Lied 335 – Hoor het woord (2x)
 

Evangelielezing : Marcus 1 : 28 – 39

Het bericht over Jezus ging direct rond, overal in Galilea.
En nadat ze de synagoge waren uitgegaan, gingen ze direct naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en direct spraken ze met Jezus over
haar. Hij ging naar haar toe en deed haar opstaan door haar bij de hand te pakken. Toen verliet de koorts haar, en ze begon hen te dienen.
’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen allen die er slecht aan toe waren en die bezeten waren naar Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld.
Hij genas velen die er slecht aan toe waren door allerlei ziekten. Ook dreef Hij veel demonen uit, maar Hij stond ze niet toe om te zeggen dat ze wisten wie Hij was.
Vroeg in de ochtend, toen het nog heel donker was, stond Hij op, ging het huis uit en vertrok naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen achter Hem aan;  toen ze Hem hadden gevonden, zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen zoekt U!’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de buurt, opdat Ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’
En hij ging heel Galilea door, verkondigde er het goede nieuws in de synagogen en dreef er de demonen uit.


Lied 837 – Iedereen zoekt U, jong of oud


Uitleg en verkondiging


Muzikaal meditatief moment:
‘Siciliana’ uit Partita nr.5 in C mineur van Georg Philipp Telemann


Lied 605 : 1, 2, 3 en 4 – De toekomst is al gaande


DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen

Collecten
Tijdens de collecten luisteren we naar ‘You raise me up’ van Josh Groban

Dankgebeden voorbeden
Met acclamatie ‘God U bent liefde, bron van het leven.’

Stil gebed en Onzevader

Onze Vader die in de hemelen zijt
uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.


Lied 419 – Wonen overal nergens thuisLOSMAKING


Afscheid van de predikant (door ds. Trinette Verhoeven)


Gebed


ZENDING EN ZEGEN
                                                                                   We gaan staan

Slotlied: Lied 425 – Vervuld van uw zegen
 

Zending

Zegen met gezongen Amen


MuziekNa afloop van de dienst kopje koffie/drankje en gelegenheid om Henk en Renny Steinvoort te groeten.

 

terug