zondag 18 februari 2024 om 10:00 uur

Zondagsdienst, 1ste zondag 40-dagentijd
Voorganger(s): Ds. J. Robbers
Organist: Henk Kroese

Collecte: omzien naar gevangen (klik hier voor een toelichting op de collecte)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

welkom  door de dienstdoende ouderling of gastheer/-vrouw

            (gemeente gaat staan)

zingen: psalm 91: 7 en 8

stilte

bemoediging en drempelgebed

V. Onze hulp in de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.       ….
    
groet

Aansteken Paaskaars
(door een kind of één van de ambtsdragers)
 

“Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”

                                (gemeente gaat zitten)

kyrië
V.        Laat ons de Heer aanroepen
          voor de nood van de wereld
          want Hij hoort de ellendigen
          en redt van de dood.

zingen: Iona 16 Door liefde sterk bewogen
                                            (melodie LVK 115 )

1.     Door liefde sterk bewogen.
        verbolgen om het kwaad,
        volharden wij in smeken
        tot God die onrecht haat:
        'Hoelang nog duurt het lijden,
        hoelang houdt men zich doof,
        hoelang breekt eigenliefde
        de kracht van het geloof?'

2.     Hoor toch het luide roepen
        van hen die dag aan dag
        gebukt gaan onder hebzucht
        en harteloos gedrag:
        'Waar blijft, o God, uw vrede
        en uw gerech­tigheid?
        Welk teken krijgt de arme
        die onder onrecht lijdt?'

3.     Die aan bezit verslaafd zijn,
        ze roepen goden aan
        uit angst om te verliezen
        de grond van hun bestaan:
        'Veroordeel niet de weelde,
        verwerp niet wat wij doen,
        vraag niet naar ons geweten
        of politiek fatsoen!'

4.     Wat hebben wij te bieden
        dan blinde angst en strijd
        aan God, die eens zijn schepping
        van alle kwaad bevrijdt?
        'Wanneer ontvangt de arme
        genoeg­doening en recht?
        Hoe lang wordt aan de minsten
        uw koninkrijk ontzegd?'

5.     God vraagt: 'Wie heeft het lef nog
        te leven naar mijn woord
        en als profeet te spreken,
        door weinigen gehoord?
        Wie raakt, als gast niet welkom,
        de grens van het bestaan?
        Wie durft, haast zonder bijval,
        die ene weg te gaan?'

(Het gloria klinkt weer in de paasnacht en op de paasmorgen.)


D E   H E I L I G E   S C H R I F T
    GELEZEN  -  GEZONGEN – GESPROKEN

gebed van de zondag

lezing Oude Testament: Jeremia 1: 4-19

zingen: psalm 25: 2 en 4

lezing Nieuwe Testament:
                        Marcus 1:12-15

zingen:  lied 538: 1 en 2

uitleg en verkondiging

zingen:  lied 538: 3 en 4

G E B E D E N   E N   G A V E N

gebeden, voorbeden

stil gebed
Bidden wij onze stille of persoonlijke gebeden.

Onze Vader

mededelingen (ouderling van dienst)

inzameling der gaven
          1e Diaconiaal doel  
          2e Voor eigen gemeente      

zingen: Zingend Geloven VI,70 

1.   Wij leven niet van brood alleen,
      noch dankzij onze daden.
      Wat ons vervullen kan en voedt
      is vriendschap en genade.2.   Wij leven niet buiten de tijd,
      noch hoog boven de aarde.
      Van wat gewoon en weerloos is
      ontdekken wij de waarde.

3.   Wij leven niet ten prooi aan angst,
      noch buigen wij voor machten.
      Wij durven onze vrijheid aan,
      de liefde leert ons wachten.

4.   Wij leven van het woord van God,
      dat vruchten draagt in daden.
      Wie Gods woord horen wil en doet
      zaait vriendschap en genade.
 

zegen
V.     …. 

terug