zondag 25 februari 2024 om 10:00 uur

Dienst van Schrift en Tafel, 2de zondag 40-dagentijd
Voorganger(s): Ds. B. Baakman
Organist: Caroline vd. Horst

Collecte: Kliederkerk Nederland (klik hier voor een toelichting op de collecte)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.


ORGELSPEL

VOORBEREIDING

Welkom

Zingen: Psalm 107 : 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Drempel- en Kyriegebed

Zingen: Psalm 107 : 3

Regel voor het bevrijde leven: Deut 6 : 4 t/m 9

Lied 280 : 1 en 6

DIENST VAN HET WOORD

Gebed, aanroeping van de Heilige Geest

Evangelielezing: Lukas 4 : 14 t/m 21 en 29 t/m 30

Zingen: Lied 530

Uitleg en Verkondiging

Zingen: Lied 791 : 1, 4, 5 en 6

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en persoonlijk gebed

Mededelingen en toelichting in verband met de collecten

Collecten; ondertussen wordt de Tafel gereed gemaakt

Zingen: Lied 395

DIENST VAN DE TAFEL

Inleiding
V         (…)
V         De Heer zal bij u zijn.
G         De Heer zal u bewaren.
V         Verheft uw harten!
G         Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V         Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G         Hij is onze dankbaarheid waardig.

Tafelgebed

V         U komt onze dank toe, Heer onze God,
(…)
…en U te huldigen met ons lofprijzing:

V         Heilig, heilig, heilig
            Heer God van alle machten
            Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
A         Hosanna in de hoge.
V         Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer
A         Hosanna in de hoge.

V         Gezegend zijt Gij….
            (…)
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.

G         Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Amen.
Kom, Heer Jezus, kom!

V         Bijeen tot zijn gedachtenis….
(…)
Gezegend zijt Gij, o God,
Nu en alle dagen
in uw Rijk dat aangebroken is
door Jezus Christus onze Heer.

A         Amen

V          Laten wij bidden tot God, onze Vader
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
A         Onze Vader die in de hemelen zijt
uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Vredegroet
V         De vrede van de Heer zij altijd met u
G         Zijn vrede ook met u
Wensen wij elkaar de vrede van Christus met een knikje of een handdruk en de woorden ‘Vrede van Christus’.

Breken van het brood en schenken van de wijn

Nodiging tot de gemeenschap van brood en wijn

Uitdeling onder het neurien of zingen van:
            Als alles duister is,
            Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
            Vuur dat nooit meer dooft (Lied 598) herhalend
Dankgebed na de maaltijd

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied: 425

Zending en zegen

Allen:   Amen

ORGELSPEL
 

terug